Archiv
 

 

FOTOARCHIV

- Z činnosti divadelního kroužku v letech 2001 - 2005

Vernisáž výstavy 10 let podnikatelské školy (1.10.)
Vánoční besídka v DD Nerudova - 27.12.2001

Vánoční besídka v DD Nerudova - 27.12.2001

Vánoční besídka v DD Nerudova - 27.12.2001

DD Nerudova - Tříkrálová besídka - 6.1.2003  

- Ze sportovních aktivit studentů

 

 

- Školení první pomoci (prosinec 2008)

- Oslavy 10 let podnikatelské školy v Prostějově (2003):

Výstava 10 let podnikatelské školy v Prostějově Výstava 10 let podnikatelské školy v Prostějově Výstava 10 let podnikatelské školy v Prostějově
Výstava 10 let podnikatelské školy v Prostějově Výstava 10 let podnikatelské školy v Prostějově  

- Výstava Prostějovská dobová reklama (2003):

 

- Prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví (Zámek Brodek u Prostějova)

Dny evropského dědictví 2003- zámek Brodek u Prostějova Dny evropského dědictví 2003- zámek Brodek u Prostějova Dny evropského dědictví 2003- zámek Brodek u Prostějova
Dny evropského dědictví 2003- zámek Brodek u Prostějova Dny evropského dědictví 2003- zámek Brodek u Prostějova

- Prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví (chrám Povýšení sv. Kříže a Městský hřbitov v Prostějově)

Dny evropského dědictví 2003 - Městský hřbitov Dny evropského dědictví 2003 - Městský hřbitov Dny evropského dědictví 2003 - Městský hřbitov

Nahoru

NOVÉ PŮSOBIŠTĚ ŠKOLY (2009)

1. září 2009 jsme zahájili výuku v nové budově
Od 1. září jsme zahájili výuku v novém působišti. K přestěhování došlo z důvodu rekonstrukce budovy na Husově náměstí a jejího budoucího využití pro potřeby Univerzity T. Bati. Město Prostějov pro naši školu vyčlenilo část prostor bývalé Základní školy na Rejskově třídě č. 4. Jedná se o tzv. starou budovu, která pochází z roku 1895. Hlavní vchod je z Rejskovy třídy. Škola se nachází v blízkosti zastávek MHD (Vápenice, Lázně, Pojišťovna). Od místního vlakového nádraží je vzdálena asi 5 minut chůze. Stejná vzdálenost je také od Masarykova náměstí v centru města. Hlavní vlakové a autobusové nádraží je vzdáleno asi 6 minut jízdy autobusem městské hromadné dopravy. Příjezd automobilem je možný z ulice Vápenice, Rejskova je jednosměrnou komunikací směrem k místnímu vlakovému nádraží.
V přízemí budovy jsou umístěny šatny, kabinety, kmenová a jazyková učebna, v 1. poschodí kmenové třídy a kanceláře vedení školy, ve 2. poschodí kmenové třídy, jazyková učebna, multimediální učebna a dvě ICT učebny. V suterénu školy je tělocvična a ve dvorním traktu se nachází jídelna s výdejnou stravy a bufet. Potřebám školy slouží také sportovní areál, který tvoří hřiště s asfaltovým povrchem především pro basketbal, hřiště s umělým povrchem pro volejbal, házenou a minikopanou a dva betonové stoly pro stolní tenis.
Prostory školy prošly o prázdninách rozsáhlými úpravami hrazenými téměř výhradně z vlastních prostředků. Interiér školy byl nově vymalován a byly vybudovány nové kanceláře. Zřídili jsme i další počítačovou učebnu vybavenou výkonnou výpočetní technikou a novým nábytkem. Také se podařilo vybudovat multimediální učebnu posluchárenského typu podobnou té, jakou jsme si již dříve zřídili na Husově náměstí. V této učebně probíhá výuka s využitím interaktivní tabule a nejmodernější didaktické techniky. Všechny třídy, kabinety i kanceláře jsou vzájemně propojeny počítačovou sítí s možností připojení k internetu. Této sítě chceme brzy využít ke zdokonalení stávajícího systému přímé komunikace s rodiči studentů a při zavádění elektronických třídních knih.
Zobrazit na mapě.

Nahoru

DALIMILOVA KRONIKA (2006)

9. října 2006 navštívili studenti 3. ročníků pod vedením vyučujících českého jazyka a literatury výstavu věnovanou Dalimilově kronice. V kapli Božího těla v Olomouci byly vystaveny fragmenty latinského překladu české Dalimilovy kroniky. Tyto vzácné exponáty, které Česká republika zakoupila během pařížské aukce doplňovaly zvětšeniny s odborným textem vysvětlujícím vznik této kroniky.

   

Nahoru

FIKTIVNÍ FIRMA (2004) - vydání kalendáře

Fiktivní firma byla studentskou činností, které se věnovali ve šk. roce 2003/2004 studenti 3. ročníku, aby se i z praktičtější stránky seznámili s podnikatelskou činností a získali nové zkušenosti. Zkušenosti, které by jim měli pomoci při budoucím zaměstnání či podnikatelské praxi. Firma byla složena z několika týmů, které vzájemně spolupracovaly. Studenti byli za tuto činnost odměňováni fiktivními platy. Účetnictví a jiné personální písemnosti prováděli na počítačovém programu Money S3.
Aby byl projekt pro studenty prospěšný, rozhodli se vytvořit hmatatelný výsledek: stolní kalendář (typ „PF“) na rok 2005 s tematikou Prostějova (významné památky a osobnosti města). Kalendář bude zdarma distribuován základním a středním školám, institucím a firmám působících v Prostějově.
Studenti měli zajištěn přístup k základnímu kancelářskému vybavení, počítači s tiskárnou
a připojením na internet a ke kopírce. Telefonáty vyřizovaly přes kancelář školy. Každý měsíc proběhla schůze managementu firmy kde bylo provedeno hodnocení jednotlivých úseků pracovní činnosti.

Klendář "Fiktivní firmy" Klendář "Fiktivní firmy" Klendář "Fiktivní firmy"

Nahoru

SETKÁNÍ MLÁDEŽE ZEMÍ EU (2004)

Ve dnech 10. – 15. května 2004 se v rakouském městě Deutschlandsberg, nedaleko Štýrského Hradce, konalo setkání dětí a mládeže zemí EU „Europas Jugend - Begegnungen mit unseren Nachbarn“. Kromě hostitelského Rakouska se setkání zúčastnily školy ze Slovinska, Polska a České republiky, kterou reprezentovalo 12 studentek a studentů naší školy. V rámci projektu EU konaném pod heslem „mládež Evropy“ se Deutschlandsberg proměnil v mezinárodní dílnu nápadů.
Studentům při prezentaci města Prostějova a Olomouckého kraje pomohly propagační materiály, které jim ochotně poskytly městský a krajský úřad. Studenti tak využili těchto prezentačních předmětů ke zdařilému představení města a regionu.
V průběhu týdenního pobytu pracovalo vždy 15 žáků a studentů z různých zemí ve společných workshopech pod vedením rakouských lektorů. Workshopy probíhaly dopoledne, během nich si účastníci vyzkoušeli různé výtvarné a divadelní techniky, např. stínohru, ukrajinskou malbu, výrobu sádrových reliéfů, závěsných ryb a motýlů a modelů větrných mlýnů. Odpoledne byla věnována prohlídkám města Deutschlandsberg a blízkého okolí. Na programu byl také výlet do hlavního města Štýrska, Štýrského Hradce (Graz), kde si studenti prohlédli nejenom historické centrum města, ale navštívili také zemský parlament, kde všem zazpívali českou národní písničku Holka modrooká. Z moderní architektury Štýrského Hradce nás zaujala stavba mostu s umělým ostrovem.
Večer probíhala výuka jazyků a národní večery – rakouský, polský, slovinský a český. Naši studenti předvedli dramatizaci příchodu Čechů do Čech, zazpívali lidové písničky, představili některá krásná místa naší vlasti. V hanáckých krojích pak naučili ostatní účastníky tančit polku a všem rozdali hanácké koláče.
Vyvrcholením společného projektu bylo slavnostní otevření mládežnické ubytovny v Deutschlandsbergu, při kterém byly mimo jiné prezentovány výsledky prací z jednotlivých workshopů.
V průběhu pobytu byla navázána partnerská spolupráce s místní střední hospodářskou školou. Protože je to škola obdobného zaměření, mělo by se jednat o dlouhodobou spolupráci s cílem zvýšení úrovně praktických znalostí německého jazyka i odborných předmětů.

Deutschlandsberg Deutschlandsberg Deutschlandsberg
Jugendgherberg Wirtschaftschule  

Nahoru

PROHLÍDKY BRODECKÉHO ZÁMKU (2004)
U příležitosti vstupu do Evropské unie 1. května 2004 zorganizovala škola komentované prohlídky barokního zámku Dr. Richarda Belcrediho v Brodku u Prostějova.
Zájemci mohli nahlédnout do interiérů zámku, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí a současný majitel se mu snaží navrátit původní podobu z počátku 20. století. Den otevřených dveří připravilo šest studentek oboru zaměřeného na cestovní ruch. Akce se setkala s velkým ohlasem u veřejnosti, zámek během čtyř hodin navštívilo na 350 zájemců, přičemž nejvzdálenější byli až z Prahy. Komentované prohlídky se budou opakovat na podzim v rámci Dnů evropského dědictví.

Nahoru

ŠKOLA A EVROPSKÁ UNIE (2003-2004)
Na naší škole proběhlo před vstupem ČR do EU několik akcí, které se snažily mladým lidem odbornou i populární formou přiblížit Evropskou unii.
Škola ve spolupráci s Regionálním evropským informačním střediskem v Prostějově připravila pro středoškolské studenty i širokou veřejnost cyklus přednášek a besed BÝT ČI NEBÝT členem EU. Od února do května proběhlo osm besed zaměřených na různá témata. Největší úspěch měly ekonomicky zaměřené přednášky Ing. Emilie Hnízdilové, ředitelky Palírny u Zeleného stromu – Starorežné Prostějov o výhodách a nevýhodách exportu se zeměmi Evropské unie, a Ing. Josefa Roháčka, ředitele zahraničního obchodu OP Prostějov, o podnikání a podnikatelské etice v EU. Nejvzácnějším hostem pak byl premiér ČR PhDr. Vladimír Špidla, který do Prostějova zavítal na diskusní fórum zaměřené na problematiku života české společnosti v rámci EU. Besedy s premiérem se také zúčastnili předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PhDr. Lubomír Zaorálek, hejtman Olomouckého kraje Ing. Jan Březina a zástupce Odboru komunikační strategie Ministerstva zahraničních věcí Ing. Ladislav Steinhübel.
Mezi studenty školy také v květnu zavítala Rita Barbosa di Castro, absolventka studií mezinárodních vztahů na Univerzitě Braga, která budoucí podnikatele seznámila se situací Portugalska před vstupem a po vstupu do EU. Velmi zajímavá přednáška tak studentům přiblížila tutu méně známou evropskou zemi, která měla podobné startovací podmínky při vstupu do EU jako Česká republika.
    Třetí akcí, která přispěla k propagaci EU a informovanosti o ní, se stala celoškolní soutěž Co víme o Evropě. Zúčastnilo se jí 25 studentů ze všech ročníků, kteří měli za úkol odpovědět na otázky týkající se nejen znalostí o Evropské unii, ale také o historii Evropy, významných evropských osobnostech a České republice. Nejlepší pak při vyhodnocení získali ceny věnované Národní agenturou Socrates
a Informačním centrem EU.

Beseda Rity Barbosi di Castro se studenty školy Beseda Rity Barbosi di Castro se studenty školy Úvodní beseda cyklu Být či nebýt členem EU
Diskusní fórum s premiérem ČR Vladimírem Špidlou Diskusní fórum s premiérem ČR Vladimírem Špidlou Úvodní beseda cyklu Být či nebýt členem EU
Diskusní fórum s premiérem ČR Vladimírem Špidlou    

Nahoru

FINAČNÍ SBÍRKA PRO DĚTSKÝ DOMOV V KONICI (2003)

Na základě iniciativy studentky 2.S Soni Rajtrové se uskutečnila na naší škole v posledních dnech roku 2003 finanční sbírka pro Dětský domov v Konici. Po projednání ve Studentském parlamentu se do akce zapojili studenti všech ročníků a podařilo se jim vybrat částku 3.680,- Kč. Za tento finanční obnos byly dětem nakoupeny různé dárky.V pondělí 22. 12. 2003 pak studenti Soňa Rajtrová, Kristýna Haluzová a Marcel Coufal hračky dětem osobně předali.

Nahoru

BESEDA S JIŘÍM POŘÍZKOU (2003)
Jiří PořízekVe středu 22. října 2003 navštívil naši školu PhDr. Jiří Pořízka. Den předtím, jsem se o něm snažila získat nějaké informace. Je to člověk mnoha tváří. Narodil se v roce 1939 v Prostějově. Vystudoval Obchodní akademii a pokračoval filozofií a sociologií. V roce 1968 emigroval do Švédska a do vlasti se už na stálo nevrátil. V dnešní době se zabývá spoustou záslužných činností. Je členem řádu sv. Lazara, presidentem Švédské mise, což je nezávislá humanitární organizace, jejímž cílem je pomáhat méně vyspělým a rozvojovým zemím, hlavně v oblasti zdravotnictví a sociálních záležitostí, dále je poradcem švédské vlády pro baltické země a v neposlední řadě přednáší na Karlově univerzitě a pravidelně píše do Prostějovského Večerníku. To je však jen malý výčet toho, co vím já. Předpokládám, že pan Pořízka má více funkcí a zájmů.
Přednáška se konala od 8 hod. ráno v učebně 1.OS. Studenti psali své dotazy na papírky a posílali je do předních řad, pan Pořízka následně dotazy zodpovídal.
„Doufám, že si zvyknete na mou pomalou řeč. Nerad totiž mluvím rychleji, než přemýšlím,“ uvedl se, pro mě velice efektně. A měl pravdu. Vyjadřoval svoje myšlenky velice rozvážně a zároveň s notnou dávkou inteligentního humoru. Vyzařovaly z něj rozsáhlé životní zkušenosti a obrovský rozhled. Byla jsem velice mile překvapena osobností a komunikativností tohoto muže, jehož jsem donedávna ani neznala. Obzvlášť mne ohromila jeho čeština, absolutně nepoznamenaná dlouhými lety ve Švédsku.     
   Co nás zajímalo? Chtěli jsme vědět, jaké jsou rozdíly mezi švédskou a českou ekonomikou a kulturou a jaká je politika v obou zemích. Vysvětlil nám, že Švédsko je velice čistou a uspořádanou zemí, na rozdíl od Čech, ale přece jen nám připsal nejedno plus, když uznal, že je u nás větší legrace, než v jeho nynějším domově. Pan Pořízka se nenechal vyvézt z míry, když se některé všetečné otázky týkaly jeho soukromí nebo když se opakovaly. Našel si vždy nový příklad, aby nám to či ono mohl ještě více přiblížit, vysvětlit a popsat. Mezi jeho příběhy mě nejvíce zaujalo vyprávění o cestě do Švédska, když před 35 lety odjížděl. Absolvoval tuto cestu na motocyklu i se svou ženou, v době, kdy jsme byli obsazeni Rusy, chtělo to opravdu silnou dávku odvahy a odhodlání. Oba mohli přijít o život, když se vyhýbali protijedoucímu tanku. Vyhnuli se. V tu chvíli museli děkovat Bohu, že nevzali s sebou svou malou dceru, nyní modelku a herečku, Pavlínu. Štěstí jim skutečně přálo.
A co závěrem? Jsem skutečně ráda, že jsou na světě pořád ještě lidé, kteří se dokážou obětovat pro nemocné a nemohoucí, pomáhají a nedělá jim to sebemenší problém. Osobně si myslím, že bych se ochudila o cennou zkušenost, kdybych tuto přednášku neabsolvovala. Poznala jsem jen malý kousek z osobnosti pana Pořízky, ale tím, že o něm vím, jsem schopna číst jeho články v novinách a dozvídat se něco o něm a jeho práci mnohem snadněji. Je to určitě člověk, který si zaslouží nejen můj obdiv, ale i všech, kteří ho znají.
(studentka Veronika Vítkovská)

Nahoru