EU projekty

- Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
- Inovace ve vzdělávání a rozvoji podnikatelských znalostí
- Peníze středním školám

Inovace vzdělávacích materiálů prostřednictvím ICTV prosinci 2011 podala naše škola projektovou žádost na MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Školou vytvořený projekt Inovace vzdělávacích materiálů prostřednictvím ICT byl ministerstvem schválen.
V následujících dvou letech tak realizujeme projekt s cílem zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie a inovovat přípravu učitele na vyučovací hodinu zaměřenou na zvyšování znalostí a dovedností ve využívání cizích jazyků.

Realizované výstupy projektu
Vybavení školy v rámci projektu Inovace vzdělávacích materiálů prostřednictvím ICT
- nově vybavená počítačová učebna (PU2)
- 20 počítačů, tzv. tenký klient
- 1 softwarový počítač
- interaktivní dataprojektor
- vizualizér
- software
- připojení k internetu
- ozvučení učebny
- nábytek (stoly a kancelářské židle)

- dovybavení počítačové učebny (PU1)
- interaktivní dataprojektor
- ozvučení učebny

Pořízení odborné literatury (učebnice, encyklopedie, tituly povinné četby) sloužící k tvorbě DUMů a jejich ověřování.

Očekávané výstupy projektu
- vytvořené a ve výuce ověřené digitální učební materiály (prezentace) a pracovní listy (360 prezentací a 34 vzdělávacích materiálů)

Podstata dotačního programu EU peníze středním školám

Cílem dotačního programu MŠMT EU peníze středním školám je zjednodušit středním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci.
Výsledkem dotačního programu je zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Projekt Inovace vzdělávacích materiálů prostřednictvím ICT
Naše škola zpracovala projekt, který vychází z využití dvou šablon:
• III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
• II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

ŠABLONA III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUMů pro vybrané tematické oblasti:
Literární výchova – česká literatura
Literární výchova – světová literatura
Ekonomika
Marketing a management
Evropská unie
Cestovní ruch a SVZ

V rámci projektu bude vytvořeno 18 sad vzdělávacích materiálů pro 18 tematických oblastí.
V každé sadě musí být vytvořeno 20 DUMů, které budou následně pilotně ověřeny v rámci běžné výuky a zveřejněny na veřejně dostupném portálu. Celkem bude vytvořeno 360 DUMů.

Digitální učební materiál (DUM)
Za digitální učební materiál je považována pro potřeby projektu:
PREZENTACE v programu PowerPoint
- prezentace bude zpracována vždy k určité hodině v daném předmětu a jednotlivé stránky budou obsahovat textovou a obrazovou informaci
PŘEDVÁDĚCÍ SEŠIT na interaktivní tabuli v ActivStudiu
- předváděcí sešit bude zpracována vždy k určité hodině v daném předmětu a jednotlivé stránky budou obsahovat textovou a obrazovou informaci
- předváděcí sešit bude obsahovat nějakou formu interaktivity (přesuny, doplňování,…)

ŠABLONA III/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách
V rámci aktivity bude podpořena inovovaná příprava učitele na vyučovací hodinu zaměřená na zvyšování znalostí a dovedností ve využívání cizích jazyků.
Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření vzdělávacích materiálů pro výuku cizích jazyků:
anglický jazyk
německý jazyk
ruský jazyk.


V rámci projektu budou vytvořeny 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku cizích jazyků pro 2 tematické oblasti (v každé sadě je 32 vzdělávacích materiálů) ověřené v rámci běžné výuky.
Celkem bude vytvořeno 64 vzdělávacích materiálů.

Vzdělávací materiál
Za vzdělávací materiál je považován pro potřeby projektu:
PRACOVNÍ LIST
- pracovní list bude zpracován vždy k určité hodině v daném předmětu – reálie jazykových oblastí a konverzační témata
PREZENTACE v PowerPoint
- prezentace bude zpracována vždy k určité hodině v daném předmětu – reálie jazykových oblastí a konverzační témata
- jednotlivé stránky budou obsahovat minimální textovou a obrazovou informaci vycházející z pracovního listu

Průběh realizace projektu
Tvorba projektu je rozložena do 2 let a představuje následující posloupnost akcí:
• tvorba projektu (analýza stavu - cíle, Škola21, Benefit)
• fáze schvalování projektu
• realizace projektu
• monitorování
• kontroly na místě
• veřejné zakázky
• publicita
• archivace
• monitorovací indikátory

Nahoru