Obory vzdělání - čtyřleté denní studium
 

RVP Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

vzdělávací program:    Mezinárodní obchod a projektové řízení
vzdělávací program:    Řízení služeb a marketing turismu (cestovní ruch)
vzdělávací program:    Marketingové komunikace a žurnalistika
vzdělávací program:    Sportovní management

Výhody studia RVP Ekonomika a podnikání na naší škole:

• studium vychází z potřeb a požadavků trhu pracovních sil
Vzdělávací programy reagují na požadavky kladené na absolventy ekonomicky zaměřených středních škol a nabízí jedinečnou profilaci, která nabízí větší možnosti budoucího uplatnění absolventů.

• spolupráce s partnerskými organizacemi
Na tvorbě a realizaci vzdělávacích programů škola spolupracuje s mnoha ziskovými i neziskovými organizacemi. Např. Okresní hospodářská komora, reklamním agentura Vendi, Katedra sportu FTK UP Olomouc.
Více informací o partnerech školy naleznete zde.

• odbornost ve výuce
Odbornou stránku výuky zajišťují plně kvalifikovaní učitelé, absolventi odborných vysokých škol s pedagogickým vzděláním. Specifické odborné předměty vyučují odborníci z praxe - například problematiku Evropské unie Mgr. Miroslav Krša, vedoucí olomouckého Eurocentra a zaměstnanec Úřadu vlády ČR, tvůrčí psaní Bc. David Sekanina z Olomouckého Deníku nebo například Mgr. Ladislav Burgr jednatel reklamní agentury Vendi.

• odborná praxe
Důraz je při studiu kladen na sepětí teorie s praxí, proto je odborná praxe realizována na pracovištích firem a institucí Prostějovska. Při zajišťování odborné praxe se vychází ze školních vzdělávacích programů, tak aby studenti měli možnost co nejlépe poznat reálné prostředí oblasti, pro kterou se během studia připravují.

• intenzivní výuka cizích jazyků
Na škole je realizována výuka dvou povinných cizích jazyků. Výuka maturitního jazyka je dotována pěti hodinami týdně, přičemž studenti mají možnost rozšířit počet hodin na 7 týdně (dvě hodiny jsou určeny pro konverzaci a přípravu ke složení mezinárodní jazykové zkoušky). Výuka druhého cizího jazyka je dotována 3 hodinami týdně. Od 2. ročníku mají studenti možnost volby nepovinného jazyka.
Na škole lez studovat následující cizí jazyky:• příprava k mezinárodním certifikátům
Výuka cizích jazyků je směřována ke složení mezinárodně uznávaných certifikátů z němčiny - Zertifikat Deutsch a angličtiny - Cambridge English.

                               

Z důvodu zkvalitňování jazykové přípravy a možnosti nabídnout našim studentům získání mezinárodního certifikátu z anglického jazyka jsme navázali spolupráci s jazykovou školou P.A.R.K. Brno, která je akreditovaným zkušebním centrem pro pořádání zkoušek Cambridge ESOL. V rámci spolupráce s touto jazykovou školou jsme inovovali výuku anglického jazyka. Kromě přípravy ke složení maturitní zkoušky studenty připravujeme ke složení mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge Exam – FCE a PET. Výuka anglického jazyka probíhá podle učebnic a výukových materiálů University of Cambridge. Od roku 2017 spolupracujeme s jazykovou školou Lingua centrum. Cílem bylo zjednodušit samotnou realizaci zkoušek tím, že budou probíhat přímo v Prostějově.

Úspěšní absolventi Cambridge Exam 
V roce 2015 úspěšně složilo všech pět přihlášených mezinárodní zkoušku FCE z angličtiny. Tato úroveň je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Deklaruje pokročilou znalost jazyka ve všech oblastech jeho využití na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Michaela Hroncová dosáhla na úroveň GRADE A. V roce 2016 úspěšně složili dva studenti FCE zkoušku a čtyři studenti PET úroveň. V roce 2017 úspěšně složili zkoušku FCE tři studenti a jeden student získal certifikát CAE.

Nahoru


MEZINÁRODNÍ OBCHOD a projektové řízení

     
Platný ŠVP...dokument  je k nahlédnutí na sekretariátu školy
      Základní informace o vzdělávacím programu
      Studijní cesty do sídla Evropského parlamentu
      Besedy s europoslanci
      Charakteristika odborných předmětů
      Profil absolventa
      Učební plán


Základní informace o vzdělávacím programu

• čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou

• ekonomické studium poskytující vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodních vztahů, legislativy a podnikání v Evropské unii, projektového managementu a marketingu

• perspektivní vzdělávací program v Olomouckém kraji
Studium s tímto zaměřením nemá obdobu na jiných ekonomických školách.

• charakteristika studia
Studenti získají základní znalosti mezinárodního obchodování a mezinárodních vztahů. Předmět poskytne studentům potřebné znalosti a dovednosti z oblasti vnější měnové a obchodní politiky, důvody uplatňování jejich nástrojů. Naučí je základním znalostem při mezinárodním obchodování a sestavování kupních smluv. Studenti dokáží zpracovat projekt, pochopí problematiku strukturálních fondů EU a čerpání dotací. Studenti se naučí identifikovat projekt, analyzovat a stanovit cíle projektu, řídit, realizovat, monitorovat a kontrolovat projektový cyklus. Získají schopnosti orientovat se v dokumentech a směrnicích EU se zaměřením na tvorbu projektů, v evropském primárním a sekundárním právu a ve fungování základních orgánů Unie. Seznámí se s trhem pracovních sil v členských zemích EU a s požadavky kladenými na pracovníky v jednotlivých zemích Unie včetně pracovních omezení. Mimo ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na marketing tak, aby studenti chápali podstatu marketingu ve firemním řízení a ve vztahu k zákazníkům.

• pokračování ve studiu
Absolventi školy mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu (vyšší odborné školy a vysoké školy) především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, bankovnictví, daně, veřejná ekonomika, cestovní ruch, europodnikání, mezinárodní vztahy politologie, mezinárodní vztahy, politologie…).

Nahoru

Studijní cesty do sídla Evropského parlamentu

V rámci výuky se každý student vzdělávací programu Podnikání v EU a projektové řízení zúčastní studijní cesty do sídla Evropského parlamentu. Tento zájezd je pro studenty zcela zdarma. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament sídlí ve Štrasburku (hlavní sídlo) a Bruselu (zde jednají parlamentní výbory) se studijní cesty střídají. V rámci zájezdu studenti navštíví budovu Evropského parlamentu, shlédnou jednání poslanců a zúčastní se přednášky o fungování tohoto zákonodárného orgánu EU. Studenti mají také možnost prohlídky hlavních památek Štrasburku nebo Bruselu a blízkého okolí. Studijní cesty organizujeme ve spolupráci s europoslanci, na základě jejichž pozvání se tyto zájezdy realizují. Zatím se nám podařilo vyvézt více než 130 studentů školy.
2006
V tomto roce proběhl první zájezd do sídla Evropského parlamentu v Bruselu. Na základě pozvání europoslance Jana Březiny se studijní cesty zúčastnilo 15 studentů.
2008
Zájezdu do Bruselu se na základě pozvání europoslance Jana Březiny zúčastnilo 5 studentů školy.
2010
Zájezdu do Bruselu se na základě pozvání europoslance Jana Březiny zúčastnilo 8 studentů školy.
2012
Zájezdu do Bruselu se na základě pozvání europoslance Jana Březiny zúčastnilo 5 studentů školy.
2012
V rámci soutěže Euroscola vycestovalo do Štrasburku 24 studentů, kteří se účastnili setkání mládeže v budově EP. Dalších dvacet studentů cestovalo do Štrasburku za odměnu.
2013
Zájezdu do Štrasburku se na základě pozvání europoslance Milana Cabrnocha zúčastnilo 8 studentů školy.
2013
Zájezdu do Štrasburku se na základě pozvání europoslance Miroslava Ouzkého zúčastnili
4 studenti školy.
2013
Zájezdu do Štrasburku se zúčastnili 3 studenti školy – odměna za 1. místo v mezinárodní spotřebitelské soutěži. Cestu organizovala europoslankyně Olga Sehnalová.
2014
Zájezdu do Štrasburku se na základě pozvání europoslance Jiřího Pospíšila zúčastnili
4 studenti školy.
2015
Zájezdu do Štrasburku se na základě pozvání europoslance Luďka Niedermayera zúčastnilo 18 studentů školy.
2015
Zájezdu do Štrasburku se zúčastnili 3 studenti školy – odměna za účast v mezinárodní spotřebitelské soutěži. Cestu organizovala europoslankyně Olga Sehnalová.
2015
Zájezdu do Štrasburku se na základě pozvání europoslance Jiřího Pospíšila zúčastnilo 10 studentů.
2016
V rámci soutěže Euroscola vycestovalo do Štrasburku 24 studentů, kteří se účastnili setkání mládeže v budově EP. Dalších pět studentů cestovalo do Štrasburku za odměnu.
2016
Zájezdu do Štrasburku se na základě pozvání europoslance Jaromíra Štětiny zúčastnilo 24 studentů školy.
2017
Zájezdu do Štrasburku se na základě pozvání europoslance Luďka Niedermayera zúčastnilo 9 studentů školy.
Zájezdu do Bruselu se na základě pozvání europoslance Pavla Svobody zúčastnilo 6 studentů školy.

 

 
 

Nahoru

Besedy s europoslanci

Odborná výuka předmětů s evropskou problematikou je pravidelně doplňována přednáškami a besedami poslanců Evropského parlamentu. Naši školu navštívilo 6 europoslanců – Jan Březina, Olga Sehnalová, Milan Cabrnoch, Oldřich Vlasák, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer. Někteří z nich se stali našimi pravidelnými hosty. V rámci těchto návštěv mají studenti jedinečnou možnost dozvědět se informace přímo od zástupce zvoleného za ČR do EU a zároveň diskutovat s poslancem nad různými tématy.

 

 
 

Nahoru

Charakteristika odborných předmětů

Ekonomika

žáci získají základy ekonomického vzdělání, seznámí se s ekonomickým prostředím podniku a působením ekonomického makroprostředí (státní rozpočet, nezaměstnanost, inflace) na podnik; obsahovou náplní je seznámení se základními ekonomickými pojmy, fungováním podniku (založení, hospodaření, organizační zabezpečení, majetek podniku, zásobování, investiční činnost a zánik), studenti získají znalosti obchodního zákoníku  (obchodní společnosti), živnostenského zákona (založení, druhy živností) a zákoníku práce;  nedílnou součástí výuky je mzdová problematika (výpočet mzdy) a daňová soustava (výpočet daní, daňové přiznání)

Management

žáci jsou seznámeni s úlohou managementu a manažera v prostředí tržní ekonomiky; výuka je zaměřena na získání znalostí a dovednosti týkajících se rozhodování, plánování, vedení (motivace, řízení zaměstnanců) organizování a kontrolování

Marketing

předmět vede žáky k pochopení nezbytnosti marketingu v řízení a fungování firmy; studenti se naučí uplatňovat a rozvíjet znalosti a dovednosti týkající se marketingového řízení (marketingový výzkum, hodnocení marketingového prostředí) a marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce a komunikace se zákazníkem)

Ochrana spotřebitele

podstatou předmětu je získání znalostí a dovedností týkajících se spotřebitelské politiky státu a zákona o ochraně spotřebitele; žáci jsou vedeni k tomu, aby se dokázali orientovat ve spotřebitelských právech a tato práva uměli uplatňovat (záruční doba, reklamace, značení  zboží)

Právo

žáci získají přehled o právním systému České republiky, o právních normách týkajících se především správního, obchodního, občanského a trestního práva

Účetnictví

předmět rozvíjí ekonomické myšlení žáků a připravuje je ke zvládnutí teorie i praxe  účtování v podniku (účetní doklady, zjednodušená daňová evidence, podvojné účetnictví)

Komunikační dovednosti

předmět poskytuje žákům vědomosti z oblasti stylistiky a kultury projevu a dovednosti v oblasti tvorby písemných a především ústních projevů

Psychologie

zaměření předmětu je na získání vědomostí a dovedností z oblasti psychologie, etikety a etiky vč. profesních etiket (např. podnikatelská) které jsou nutné při jednání s klienty, obchodními partnery a spolupracovníky

Písemná a elektronická komunikace

zaměřuje se na získání dovedností psát desetiprstovou hmatovou metodou na psacím stroji či na počítači

Trh práce v EU

cílem předmětu je, aby byl žák schopen orientovat se  na trhu pracovních sil Evropské unie; žáci získají znalosti týkající se základů fungování trhu práce v EU, práv a povinností zaměstnanců, dovedností uplatnitelných při výkonu budoucího povolání; seznámí se se systémem vzdělávání v zemích Unie a  se vstupem na trh práce (kontaktování zaměstnavatele, tvorba a analýza inzerátu, životopis, přijímací pohovor, jak postupovat při ztrátě zaměstnání)

Mezinárodní obchod

předmět je zaměřen na mezinárodní obchodování, žáci se seznámí se zahraničními trhy tak, aby získali znalosti fungování obchodní politiky ČR, způsobu mezinárodních plateb, celního řízení a mezinárodních obchodních organizacích

Nezisková ekonomika

žáci jsou v tomto předmětu seznámeni s neziskovým sektorem (občanskými sdruženími, nadacemi, rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi), který je součástí národního hospodářství každého státu; žák dokáže porozumět základním ekonomickým jevům a vztahům v neziskových organizacích a získá  přehled a právním prostředí a struktuře neziskového sektoru

Legislativa a podnikání
v EU

cílem předmětu je naučit žáky orientovat se v oblasti práva a podnikání v Evropské unii;  žáci získají vědomosti týkající evropské integrace, organizační struktury Unie, společné obchodní politice, hospodářské soutěži, fiskální a monetární politice EU

Projektový management

předmět je zaměřen na získání znalostí a dovedností při přípravě a tvorbě projektů podnikatelských a nepodnikatelských subjektů; žák získá  schopnosti připravit projektový cyklus, orientovat se v problematice strukturálních fondů EU a v čerpání dotací

Geografie zemí EU

podstatou předmětu je získání základního geografického, demografického, historického, kulturního a socio-ekonomického přehledu o členských zemích Unie

Administrativní dovednosti

je předmětem odborného zaměření ve kterém studenti získají praktické dovednosti v návaznosti na předmět písemná a elektronická komunikace; žáci se naučí vyhotovovat různé druhy písemností, vést obchodní korespondenci a samostatně zpracovat závěrečnou písemnou práci

Podnikání v praxi

je předmětem odborného zaměření ve kterém studenti získají praktické dovednosti v návaznosti na předmět ekonomika; cílem předmětu je v praxi vyzkoušet a ověřit ekonomické znalosti; žáci se seznámí s podmínkami podnikání v regionu, naučí se komunikovat s úřady státní správy a na základě přednášek na dané téma si vytvořit ucelenější představu o nutných činnostech a znalostech podnikatele

Tvorba projektů

je předmětem odborného zaměření ve kterém studenti získají praktické dovednosti v návaznosti na předmět projektový management; žák dokáže identifikovat projekt, analyzovat a stanovit cíle projektu, řídit, realizovat, monitorovat a kontrolovat projekt; má schopnost orientovat se v dokumentech a směrnicích EU se zaměřením na tvorbu projektů

Mezinárodní vztahy

studium nabízí vzdělání v oblasti mezinárodních vztahů, zaměřuje se na světová mocenská centra, žáci získají přehled o zahraniční politice České republiky a světových velmocí (USA, Rusko, Čína)

Nahoru

Profil absolventa

Absolvent má předpoklady k uplatnění na trhu práce především v oblasti středního managementu v oblastech ekonomického, finančního a marketingového zaměření. Mezi předpokládané pracovní pozice lze zařadit: ekonom, marketingový referent, projektový manažer, personalista, účetní, referent zahraničního odbytu, asistent vedoucího, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník. Absolvent má znalosti projektového cyklu, dokáže připravit projekt včetně finanční analýzy a průběh projektu monitorovat. Mezi další schopnosti patří dovednost analyzovat výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří také vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem umí jednat profesionálně a je schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích. Absolvent je veden také k samostatnému podnikání.

• komunikativnost
• informační gramotnost
• dovednost zpracovávat informace
• aktivní znalost dvou cizích jazyků
• schopnost pracovat v týmu
• odborné ekonomické znalosti
• kreativita
• schopnost přípravy projektového cyklu
• pružnost
• znalost a orientace v českém a evropském právu
• schopnost řešení krizových situací
• uplatnitelnost v ziskovém i neziskovém sektoru
• numerická aplikace - používání aritmetických a základních statistických metod při řešení konkrétních informací

Nahoru

Učební plánNahoru