Obory vzdělání – dvouleté zkrácené denní studium
 

RVP Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

vzdělávací program:    Podnikání v EU a projektové řízení
vzdělávací program:    Řízení služeb a marketing turismu

Řízení služeb a marketing turismu

      Platný ŠVP...dokument  je k nahlédnutí na sekretariátu školy
      Základní informace o vzdělávacím programu
      Charakteristika odborných předmětů
      Profil absolventa
      Učební plán

Základní informace o vzdělávacím programu

• dvouleté denní zkrácené studium ukončené maturitní zkouškou

• studium je určeno absolventům se středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou

• ekonomické studium poskytující vzdělání v oblasti řízení služeb
a cestovního ruchu se zaměřením na poskytování a propagaci služeb v oblasti turismu

• studium vychází z potřeb a požadavků trhu pracovních sil
Vzdělávací program reaguje na požadavky, které jsou kladeny na absolventy ekonomicky zaměřených středních škol; reaguje na požadavky, které jsou kladeny na absolventy ekonomicky zaměřených středních škol se zaměřením na cestovní ruch.

• perspektivní vzdělávací program v Olomouckém kraji
Studium zaměřené na propagaci turismu a tvorbu turistických produktů nemá obdobu u jiných ekonomických škol.

• organizace studia
- studium je zaměřeno převážně na odborné předměty a je rozloženo do dvou let s denní docházkou
- maturitní zkouška se skládá pouze z profilové části – odborných předmětů
    1. profilová zkouška: Ekonomika a marketing /ústní zkouška/
    2. profilová zkouška: Cestovní ruch /ústní zkouška/
    3. profilová zkouška: Turistický produkt /obhajoba písemné práce/
- žákům, kteří na jiných školách absolvovali některý z odborných předmětů, lze tento předmět po předložení vysvědčení uznat

• výuka všeobecně vzdělávacích předmětů
výuka všeobecně vzdělávacích předmětů je soustředěna pouze na:
    cizí jazyk
    informační a komunikační technologie
    tělesnou výchovu

charakteristika studia
Škola připravuje žáka k orientaci v oblasti řízení služeb se zaměřením na marketing turismu. Žák se naučí orientovat v problematice ekonomiky a techniky cestovního ruchu. Naučí se vykonávat průvodcovskou praxi, tvořit itinerář zájezdu a turistický produkt. Získá schopnosti orientovat se v geografii cestovního ruchu, analyzovat lokalizační podmínky rozvoje cestovního ruchu a dokáže uplatnit nástroje marketingového mixu v oblasti cestovního ruchu. Seznámí se s trhem pracovních sil v členských zemích EU a s požadavky kladenými na pracovníky v jednotlivých zemích Unie včetně pracovních omezení. Mimo ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na marketing, tak aby absolventi chápali podstatu marketingu ve firemním řízení a ve vztahu k zákazníkům.

• pokračování ve studiu
Absolventi školy mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu (vyšší odborné školy a vysoké školy) především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, bankovnictví, daně, veřejná ekonomika, cestovní ruch, europodnikání,…).

Nahoru

Charakteristika odborných předmětů

Ekonomika

žáci získají základy ekonomického vzdělání, seznámí se s ekonomickým prostředím podniku a působením ekonomického makroprostředí (státní rozpočet, nezaměstnanost, inflace) na podnik; obsahovou náplní je seznámení se základními ekonomickými pojmy, fungováním podniku (založení, hospodaření, organizační zabezpečení, majetek podniku, zásobování, investiční činnost a zánik), studenti získají znalosti obchodního zákoníku  (obchodní společnosti), živnostenského zákona (založení, druhy živností) a zákoníku práce;  nedílnou součástí výuky je mzdová problematika (výpočet mzdy) a daňová soustava (výpočet daní, daňové přiznání)

Management

žáci jsou seznámeni s úlohou managementu a manažera v prostředí tržní ekonomiky; výuka je zaměřena na získání znalostí a dovednosti týkajících se rozhodování, plánování, vedení (motivace, řízení zaměstnanců) organizování a kontrolování

Marketing

předmět vede žáky k pochopení nezbytnosti marketingu v řízení a fungování firmy; studenti se naučí uplatňovat a rozvíjet znalosti a dovednosti týkající se marketingového řízení (marketingový výzkum, hodnocení marketingového prostředí) a marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce a komunikace se zákazníkem)

Marketing turismu

předmět navazuje na výuku předmětu marketing s tím, že se konkrétněji zaměřuje na marketing  cestovního ruchu; žáci získají dovednosti produktového marketingu (destinační marketing) a dokáží uplatnit znalosti marketingového mixu v oblasti turistických služeb 

Ochrana spotřebitele

podstatou předmětu je získání znalostí a dovedností týkajících se spotřebitelské politiky státu a zákona o ochraně spotřebitele; žáci jsou vedeni k tomu, aby se dokázali orientovat ve spotřebitelských právech a tato práva uměli uplatňovat (záruční doba, reklamace, značení  zboží)

Právo

žáci získají přehled o právním systému České republiky, o právních normách týkajících se především správního, obchodního, občanského a trestního práva

Účetnictví

předmět rozvíjí ekonomické myšlení žáků a připravuje je ke zvládnutí teorie i praxe  účtování v podniku (účetní doklady, zjednodušená daňová evidence, podvojné účetnictví)

Komunikační dovednosti

předmět poskytuje žákům vědomosti z oblasti stylistiky a kultury projevu a dovednosti v oblasti tvorby písemných a především ústních projevů

Psychologie

zaměření předmětu je na získání vědomostí a dovedností z oblasti psychologie, etikety a etiky vč. profesních etiket (např. podnikatelská) které jsou nutné při jednání s klienty, obchodními partnery a spolupracovníky

Písemná a elektronická komunikace

zaměřuje se na získání dovedností psát desetiprstovou hmatovou metodou na psacím stroji či na počítači

Trh práce v EU

cílem předmětu je, aby byl žák schopen orientovat se  na trhu pracovních sil Evropské unie; žáci získají znalosti týkající se základů fungování trhu práce v EU, práv a povinností zaměstnanců, dovedností uplatnitelných při výkonu budoucího povolání; seznámí se se systémem vzdělávání v zemích Unie a  se vstupem na trh práce (kontaktování zaměstnavatele, tvorba a analýza inzerátu, životopis, přijímací pohovor, jak postupovat při ztrátě zaměstnání)

Mezinárodní obchod

předmět je zaměřen na mezinárodní obchodování, žáci se seznámí se zahraničními trhy tak, aby získali znalosti fungování obchodní politiky ČR, způsobu mezinárodních plateb, celního řízení a mezinárodních obchodních organizacích

Nezisková ekonomika

žáci jsou v tomto předmětu seznámeni s neziskovým sektorem (občanskými sdruženími, nadacemi, rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi), který je součástí národního hospodářství každého státu; žák dokáže porozumět základním ekonomickým jevům a vztahům v neziskových organizacích a získá  přehled a právním prostředí a struktuře neziskového sektoru

Zeměpis cestovního ruchu

předmět je zaměřen na získání zeměpisných znalostí se zaměřením na turismus, žáci získají orientaci v geografii cestovního ruchu, dokáží analyzovat lokalizační podmínky rozvoje turistiky a charakterizovat oblasti cestovního ruchu ČR I.. až IV. kategorie

Cestovní ruch

žáci získají vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomiky  techniky cestovního ruchu (platební styk, řízení cestovního ruchu, legislativa, služby pasových a celních orgánů); žáci jsou připravování k samostatné  činnosti průvodce, ke schopnosti  tvořit trasu a itinerář zájezdu

Dějiny kultury

cílem předmětu je seznámit žáky formou přednášek, videoprojekcí a exkursí s přehledem světových a národních kulturních dějin

Geografie zemí EU

podstatou předmětu je získání základního geografického, demografického, historického, kulturního a socio-ekonomického přehledu o členských zemích Unie

Administrativní dovednosti

je předmětem odborného zaměření ve kterém studenti získají praktické dovednosti v návaznosti na předmět písemná a elektronická komunikace; žáci se naučí vyhotovovat různé druhy písemností, vést obchodní korespondenci a samostatně zpracovat závěrečnou písemnou práci

Průvodcovská činnost

je předmětem odborného zaměření ve kterém studenti získají praktické dovednosti v návaznosti na předmět cestovní ruch; cílem předmětu je v praxi vyzkoušet a ověřit samostatnou průvodcovskou činnosti

Tvorba turistických produktů

je předmětem odborného zaměření ve kterém studenti získají praktické dovednosti v návaznosti na předmět cestovní ruch; cílem předmětu je v praxi vyzkoušet a ověřit samostatnou tvoru turistického produktu; žáci se seznámí s praktickými příklady podnikáni v cestovním ruchu v regionu a na základě přednášek na dané téma si vytvořit ucelenější představu o nutných činnostech a znalostech podnikatele v oblasti cestovního ruchu; předmět žáky připravuje na praktickou maturitní práci, kterou žáci vykonají formou obhajoby závěrečné práce

Nahoru

Profil absolventa

Absolvent má předpoklady k uplatnění na trhu práce především v oblasti středního managementu v oblastech ekonomického, finančního a marketingového zaměření. Mezi předpokládané pracovní pozice lze zařadit: ekonom, marketingový manažer, referent cestovního ruchu, průvodce, provozní vedoucí v ubytovacích zařízeních, produktový manažer v cestovním ruchu, personalista, účetní, asistent vedoucího, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník. Absolvent je schopen založit cestovní kancelář nebo agenturu a působit na různých pozicích v oblasti turistiky a služeb. Mezi další schopnosti patří dovednost analyzovat výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří také vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem umí jednat profesionálně a je schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích. Absolvent je veden také k samostatnému podnikání.

• komunikativnost
• informační gramotnost
• dovednost zpracovávat informace
• aktivní znalost dvou cizích jazyků
• schopnost pracovat v týmu
• odborné ekonomické znalosti
• kreativita
• schopnost přípravy projektového cyklu
• pružnost
• znalost a orientace v českém a evropském právu
• schopnost řešení krizových situací
• uplatnitelnost v ziskovém i neziskovém sektoru
• numerická aplikace - používání aritmetických a základních statistických metod při řešení konkrétních informací 

Nahoru

Učební plán

Nahoru