Obory vzdělání - tříleté dálkové nástavbové studium
 

RVP Podnikání (KKOV: 64-41-L/51)

vzdělávací program:    Podnikání a marketing
vzdělávací program:    Podnikání v pohřebnictví
vzdělávací program:    Management sociálních služeb

Podnikání A MARKETING

      -  Platný ŠVP...dokument  je k nahlédnutí na sekretariátu školy
      Základní informace o vzdělávacím programu
      Charakteristika odborných předmětů
      Profil absolventa
      Učební plán

Základní informace o vzdělávacím programu

• dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

• studium je určeno absolventům 3letých učebních oborů

• ekonomické zaměření na podnikání a marketing
Studium je zaměřeno na odborné ekonomické předměty s důrazem na marketing. Obecně je v současnosti ze strany zaměstnavatelů vyšší poptávka po marketingových odbornících. Znalosti z této oblasti jsou požadovány v obchodu, výrobě i službách. V době globalizované vysoce konkurenční společnosti musí organizace i podnikající fyzické osoby pracovat s marketingovými nástroji a efektivně je využívat k uspokojení potřeb zákazníka a dosažení vlastního zisku. Právě z těchto důvodů je vzdělávací program zamřen na tuto oblast, což z něj činí jedinečné zaměření v Olomouckém kraji.

• charakteristika studia
Škola připravuje žáka v ekonomické oblasti, tak aby absolventi byli schopni provádět základní administrativní dovednosti (písemná a elektronická komunikace), základní podnikové činnosti a jednali ekonomicky v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Žák se naučí veškeré ekonomické činnosti související s fungováním firmy právnické i fyzické osoby. Mimo ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na marketing, tak aby absolventi chápali podstatu marketingu ve firemním řízení a ve vztahu k zákazníkům. Důraz je také kladen na informační a komunikační technologie. Každý absolvent tak rozšíří svoji informační gramotnost a zdokonalí tak práci na počítači.

• organizace studia
Studium je organizováno formou samostudia a konzultací, které probíhají dvakrát týdně v odpoledních hodinách – úterý a čtvrtek od 15.45 hod. do 19.00 hod. Závěrem každého pololetí je zkouškové období.

• ukončení vzdělávání
Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušnými prováděcími předpisy.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří částí:
1) praktická zkouška z Účetnictví a ekonomiky¨
2) ústní zkouška z Ekonomiky a práva
3) ústní zkouška z Marketingu a managementu

• pokračování ve studiu
Absolventi školy mají možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu (vyšší odborné a vysoké školy) především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, bankovnictví, daně, veřejná ekonomika, europodnikání,…).

Nahoru

Charakteristika odborných předmětů

Ekonomika

žáci získají základy ekonomického vzdělání, seznámí se s ekonomickým prostředím podniku a působením ekonomického makroprostředí (státní rozpočet, nezaměstnanost, inflace) na podnik; obsahovou náplní je seznámení se základními ekonomickými pojmy, fungováním podniku (založení, hospodaření, organizační zabezpečení, majetek podniku, zásobování, investiční činnost a zánik), studenti získají znalosti obchodního zákoníku  (obchodní společnosti), živnostenského zákona (založení, druhy živností) a zákoníku práce;  nedílnou součástí výuky je mzdová problematika (výpočet mzdy)

Management

žáci jsou seznámeni s úlohou managementu a manažera v prostředí tržní ekonomiky; výuka je zaměřena na získání znalostí a dovednosti týkajících se rozhodování, plánování, vedení (motivace, řízení zaměstnanců) organizování a kontrolování

Marketing

předmět vede žáky k pochopení nezbytnosti marketingu v řízení a fungování firmy; studenti se naučí uplatňovat a rozvíjet znalosti a dovednosti týkající se marketingového řízení (marketingový výzkum, hodnocení marketingového prostředí) a marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce a komunikace se zákazníkem)

Právo

žáci získají přehled o právním systému České republiky, o právních normách týkajících se především správního, obchodního, občanského a trestního práva

Účetnictví
a daně

předmět rozvíjí ekonomické myšlení žáků a připravuje je ke zvládnutí teorie i praxe  účtování v podniku (účetní doklady, zjednodušená daňová evidence, podvojné účetnictví); součástí předmětu je výuka zaměřená na daňovou soustavu (druhy a výpočet daní, daňové přiznání)

Psychologie
a sociologie

zaměření předmětu je na získání vědomostí a dovedností z oblasti psychologie, sociologie, etikety a etiky vč. profesních etiket (např. podnikatelská) které jsou nutné při jednání s klienty, obchodními partnery a spolupracovníky

Písemná
a elektronická komunikace

zaměřuje se na získání dovedností psát desetiprstovou hmatovou metodou na psacím stroji či na počítači

Legislativa
a podnikání
v EU

cílem předmětu je naučit žáky orientovat se v oblasti práva a podnikání v Evropské unii;  žáci získají vědomosti týkající evropské integrace, organizační struktury Unie, společné obchodní politice, hospodářské soutěži, fiskální a monetární politice EU

Nahoru

Profil absolventa

Absolvent má předpoklady k uplatnění na trhu práce především v oblasti středního managementu v oblastech ekonomického, finančního a marketingového zaměření. Mezi předpokládané pracovní pozice lze zařadit: ekonom, marketingový referent, projektový manažer, personalista, účetní, referent zahraničního odbytu, asistent vedoucího, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník. Absolvent má širší znalosti z marketingu, dokáže aplikovat znalosti marketingového mixu a manažerského řízení v praxi. Mezi další schopnosti patří dovednost analyzovat výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří také vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem umí jednat profesionálně. Absolvent je veden k samostatnému podnikání.

• komunikativnost
• informační gramotnost
• dovednost zpracovávat informace
• aktivní znalost jednoho cizího jazyka
• schopnost pracovat v týmu
• odborné ekonomické znalosti
• kreativita
• schopnost přípravy projektového cyklu
• pružnost
• znalost a orientace v českém a evropském právu
• schopnost řešení krizových situací
• uplatnitelnost v ziskovém i neziskovém sektoru
• numerická aplikace - používání aritmetických a základních statistických metod při řešení konkrétních informací


Nahoru

Učební plán


Nahoru


Podnikání V POHŘEBNICTVÍ

      -  Platný ŠVP...dokument  je k nahlédnutí na sekretariátu školy
      Základní informace o vzdělávacím programu
      Charakteristika odborných předmětů
      Profil absolventa
      Učební plán

Základní informace o vzdělávacím programu

• nadregionální dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

• studium je určeno absolventům 3letých učebních oborů

• zaměření na podnikání v oboru pohřebnictví
Nástavbové studium je určeno zájemcům, kteří si spotřebují doplnit odbornost v oboru pohřebnictví. Jedním z hlavních odborných a maturitních předmětů je Provozování pohřebních služeb v rozsahu provozování pohřební služby a veřejného pohřebiště. Právní rámec vymezuje platná legislativa – Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a vyhláška č. 379/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby. Škola připravuje absolventy tak, aby mohli samostatně podnikat nebo působit v pohřebních službách podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Studium je zaměřeno na odborné ekonomické předměty s důrazem na oblast provozování pohřební služby.

• charakteristika studia
Škola připravuje žáka v ekonomické oblasti, tak aby absolventi byli schopni provádět základní administrativní dovednosti (písemná a elektronická komunikace), základní podnikové činnosti a jednali ekonomicky v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Žák se naučí veškeré ekonomické činnosti související s fungováním firmy právnické i fyzické osoby. Mimo ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na odborné zaměření vzdělávacího programu, tak aby absolventi chápali podstatu fungování pohřební služby nebo dalších činností v oboru pohřebnictví.

• organizace studia
Studium je organizováno formou samostudia a konzultací.
Konzultace budou probíhat každý čtvrtek od 12.00 do 19.00 hod nebo dvakrát týdně v odpoledních hodinách – úterý a čtvrtek od 15.45 hod. do 19.00 hod.
Bude upřesněno do konce srpna.
Závěrem každého pololetí je zkouškové období.

• ukončení vzdělávání
Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušnými prováděcími předpisy.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří částí:
1) praktická zkouška z Účetnictví a ekonomiky
2) ústní zkouška z Ekonomiky a práva
3) ústní zkouška z Provozování pohřebních služeb

• pokračování ve studiu
Absolventi školy mají možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu (vyšší odborné a vysoké školy) především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, bankovnictví, daně, veřejná ekonomika, europodnikání,…).

Nahoru

Charakteristika odborných předmětů

Ekonomika

žáci získají základy ekonomického vzdělání, seznámí se s ekonomickým prostředím podniku a působením ekonomického makroprostředí (státní rozpočet, nezaměstnanost, inflace) na podnik; obsahovou náplní je seznámení se základními ekonomickými pojmy, fungováním podniku (založení, hospodaření, organizační zabezpečení, majetek podniku, zásobování, investiční činnost a zánik), studenti získají znalosti obchodního zákoníku  (obchodní společnosti), živnostenského zákona (založení, druhy živností)
a zákoníku práce;  nedílnou součástí výuky je mzdová problematika (výpočet mzdy); ve vymezených oblastech je výuka ekonomika přizpůsobena odbornému zaměření studia – podnikání v pohřebnictví (specifika podnikání v pohřebnictví, provozování živnosti v oboru pohřebnictví)

Management

žáci jsou seznámeni s úlohou managementu a manažera v prostředí tržní ekonomiky; výuka je zaměřena na získání znalostí a dovednosti týkajících se rozhodování, plánování, vedení (motivace, řízení zaměstnanců) organizování a kontrolování

Marketing

předmět vede žáky k pochopení nezbytnosti marketingu v řízení a fungování firmy; studenti se naučí uplatňovat a rozvíjet znalosti a dovednosti týkající se marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce a komunikace se zákazníkem); ve vybraných oblastech je výuka marketingu přizpůsobena odbornému zaměření studia – podnikání v pohřebnictví, zvláště pak v kapitole zabývající se omezeními v reklamě a etikou reklamy v oblasti pohřebnictví

Právo

žáci získají přehled o právním systému České republiky, o právních normách týkajících se především správního, obchodního, občanského a trestního práva; výuka předmětu právo je také doplněna o právní normy týkající se pohřebnictví, znalost těchto předpisů je totiž nezbytná pro podnikání či provozování pohřebních služeb

Účetnictví
a daně

předmět rozvíjí ekonomické myšlení žáků a připravuje je ke zvládnutí teorie i praxe  účtování v podniku (účetní doklady, zjednodušená daňová evidence, podvojné účetnictví); součástí předmětu je výuka zaměřená na daňovou soustavu (druhy a výpočet daní, daňové přiznání)

Psychologie
a sociologie

zaměření předmětu je na získání vědomostí
a dovedností z oblasti psychologie, sociologie, etikety
a etiky vč. profesních etiket (např. podnikatelská) které jsou nutné při jednání s klienty, obchodními partnery a spolupracovníky; ve vybraných oblastech je výuka psychologie a sociologie přizpůsobena odbornému zaměření studia – podnikání v pohřebnictví, zvláště pak kapitola Psychologie v oboru pohřebnictví

Písemná
a elektronická komunikace

zaměřuje se na získání dovedností psát desetiprstovou hmatovou metodou na psacím stroji či na počítači; součástí výuky je znalost zásad tvorby smutečního oznámení – parte a práce v počítačovém programu pro tvorbu smutečního oznámení

Náboženství
a etika

předmět si klade za cíl prohlubovat u žáků občanské kvality, které jsou předpokladem pro aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti; ve výuce tohoto předmětu je náboženství chápáno jako nedílná součást vývoje společnosti a důraz je kladen na úzké propojení náboženství s morálními hodnotami; předmět seznamuje žáky s hlavními světovými náboženstvími jak v jejich odlišnostech, tak i v jejich vzájemném kontextu;  žáci jsou dále vedeni k tomu, aby přistupovali citlivě k materiálním a duchovním hodnotám společnosti, efektivně vyhledávali a kriticky vyhodnocovali informace a aktivně vystupovali proti diskriminaci a rasismu; nedílnou součástí předmětu je vazba na liturgické obřady spojené se smrtí
a posledním rozloučením a také na etiku v pohřebnictví

Komunikační dovednosti a rétorika

cílem předmětu je naučit žáky lépe mluvit a vystupovat na veřejnosti; předmět vede k rozvíjení komunikačních dovedností, verbálních i neverbálních; výuka směřuje ke kultivaci mluveného projevu; předmět také usiluje
o získání dovedností správně vést komunikaci v oboru pohřebnictví – jednání s pozůstalými a vedení smutečního a pohřebního projevu

Provozování pohřebních služeb

předmět se zaměřuje na odbornou přípravu v oblasti provozování pohřebních služeb - biologie a patologie, právní normy upravující pohřebnictví, sjednávání pohřbení, postupy při přepravě a pohřbívání lidských ostatků, technické a provozní vybavení pohřební služby, úprava, přechodné uložení a vystavení lidských pozůstatků, BOZP, technické vybavení pohřební služby, provozní zabezpečení pohřební služby

Nahoru

Profil absolventa

Absolvent se uplatní na trhu práce ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, provozně - ekonomických, obchodně - podnikatelských a administrativních činností, a to především se zaměřením na oblast provozování pohřebních služeb v rozsahu provozování pohřební služby a veřejného pohřebiště. Právní rámec vzdělávacího programu vymezuje platná legislativa – Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a vyhláška č. 379/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria. Mezi jeho dovednosti patří také vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem umí jednat profesionálně. Absolvent je veden k samostatnému podnikání.

• komunikativnost
• informační gramotnost
• dovednost zpracovávat informace
• aktivní znalost jednoho cizího jazyka
• schopnost pracovat v týmu
• odborné ekonomické znalosti
• orientovat se v platné legislativě – občanské, obchodní, pracovní, živnostenské a trestní právo související s provozováním pohřebních služeb
• schopnost vymezit a uplatnit postupy při přepravě a pohřbívání lidských pozůstatků
• dovednost sjednat pohřební obřad a pohřeb do země či kremaci
• znalosti provozní evidence pohřebních služeb
• dovednost provádět cenovou kalkulaci
• kreativita
• pružnost

• schopnost řešení krizových situací
• uplatnitelnost v ziskovém i neziskovém sektoru
• numerická aplikace - používání aritmetických a základních statistických metod při řešení konkrétních informací

Nahoru

Učební plán

Nahoru

MANAGEMENT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

      -  Platný ŠVP...dokument  je k nahlédnutí na sekretariátu školy
      Základní informace o vzdělávacím programu
      Charakteristika odborných předmětů
      Profil absolventa
      Učební plán

Základní informace o vzdělávacím programu

• nadregionální dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

• studium je určeno absolventům 3letých učebních oborů

• zaměření na podnikání v oboru sociálních služeb
Vzdělávací program Management sociálních služeb poskytuje odborné vzdělání v oblasti sociálních služeb, managementu a administrativě v různých organizacích zabezpečujících sociální činnost a institucích veřejné správy.
Absolvent vzdělávacího programu Management sociálních služeb získá úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Je připraven pro výkon odborných činností na úrovni středního managementu v oblasti ekonomicko-administrativní, v sociální oblasti a veřejné správy.

• charakteristika studia
Škola připravuje žáka v ekonomické oblasti, tak aby absolventi byli schopni provádět základní administrativní dovednosti (písemná a elektronická komunikace), základní podnikové činnosti a jednali ekonomicky v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Žák se naučí veškeré ekonomické činnosti související s fungováním sociálních služeb v oblasti pobytových sociálních služeb, služeb sociální péče a služeb sociální prevence. Mimo ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na odborné zaměření vzdělávacího programu, tak aby absolventi chápali podstatu fungování sociálních služeb a veřejné správy v oblasti sociální politiky.

• organizace studia
Studium je organizováno formou samostudia a konzultací.
Konzultace probíhají každý čtvrtek od 12.00 do 19.00 hod.
Závěrem každého pololetí je zkouškové období.

• ukončení vzdělávání
Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušnými prováděcími předpisy.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří částí:
1) praktická zkouška z Účetnictví a ekonomiky
2) ústní zkouška z Ekonomiky, marketingu a managementu
3) ústní zkouška ze Sociální politiky a sociálních služeb

• pokračování ve studiu
Absolventi školy mají možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu (vyšší odborné a vysoké školy) především obdobného zaměření (sociální politika, veřejná správa, ekonomika, marketing, management,...).

Nahoru

Charakteristika odborných předmětů

Ekonomika

žáci získají základy ekonomického vzdělání, seznámí se s ekonomickým prostředím podniku a působením ekonomického makroprostředí (státní rozpočet, nezaměstnanost, inflace) na podnik; obsahovou náplní je seznámení se základními ekonomickými pojmy, fungováním podniku (založení, hospodaření, organizační zabezpečení, majetek podniku, zásobování, investiční činnost a zánik), studenti získají znalosti obchodního zákoníku  (obchodní společnosti), živnostenského zákona (založení, druhy živností)
a zákoníku práce;  nedílnou součástí výuky je mzdová problematika (výpočet mzdy); ve vymezených oblastech je výuka ekonomika přizpůsobena odbornému zaměření studia (specifika podnikání v sociálních službách, vztah ziskového a neziskového sektoru)

Management

žáci jsou seznámeni s úlohou managementu a manažera v prostředí tržní ekonomiky; výuka je zaměřena na získání znalostí a dovednosti týkajících se rozhodování, plánování, vedení (motivace, řízení zaměstnanců) organizování a kontrolování

Marketing

předmět vede žáky k pochopení nezbytnosti marketingu v řízení a fungování firmy; studenti se naučí uplatňovat a rozvíjet znalosti a dovednosti týkající se marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce a komunikace se zákazníkem); ve vybraných oblastech je výuka marketingu přizpůsobena odbornému zaměření studia – marketing neziskových organizací.

Právo

žáci získají přehled o právním systému České republiky, o právních normách týkajících se především správního, obchodního, občanského a trestního práva; výuka předmětu právo je také doplněna o znalost
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Účetnictví
a daně

předmět rozvíjí ekonomické myšlení žáků a připravuje je ke zvládnutí teorie i praxe  účtování v podniku (účetní doklady, zjednodušená daňová evidence, podvojné účetnictví); součástí předmětu je výuka zaměřená na daňovou soustavu (druhy a výpočet daní, daňové přiznání)

Psychologie
a sociologie

zaměření předmětu je na získání vědomostí
a dovedností z oblasti psychologie, sociologie, etikety
a etiky vč. profesních etiket (např. podnikatelská) které jsou nutné při jednání s klienty, obchodními partnery a spolupracovníky; ve vybraných oblastech je výuka psychologie a sociologie přizpůsobena odbornému zaměření studia.

Písemná
a elektronická komunikace

zaměřuje se na získání dovedností psát desetiprstovou hmatovou metodou na psacím stroji či na počítači

Multikulturní výchova

předmět zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám; rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti

Sociální politika a sociální služby

předmět žáky seznamuje se sociálními službami jako s jedním z nástrojů sociální politiky, s jejich systémem a řízením; vede je také k porozumění cílům, principům

a nástrojům sociální politiky, k orientaci v aktuálních sociálních problémech a způsobech jejich řešení; předmět poskytuje žákům základní vědomosti z oblasti

sociální péče, seznamuje je s některými metodami a technikami sociální práce a naučit je orientovat se v sociální problematice

Veřejná správa

předmět seznamuje žáky s hlavními úseky veřejné správy, jejich strukturou, činností a působností; výuka směřuje k tomu, aby žáci pochopili fungování veřejné správy, vztahy mezi jednotlivými orgány, vztahy mezi státní správou, samosprávou a občany; žáci se seznámí se systémem veřejné správy, s činností a pravomocemi jednotlivých úřadů; žáci si osvojí osobnostní vlastnosti požadované u pracovníka veřejné správy při výkonu činností i při jednání s klienty

Gerontologie

předmět prohlubuje znalosti studentů v oblasti psychologie stáří; cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti v oblasti stárnutí a stáří; dát jim stručný přehled o změnách ve stáří, a tím přispět
k pochopení starého člověka; důraz je kladen
na aktivizaci starého člověka, udržení jeho soběstačnosti v co největší míře

Nahoru

Profil absolventa

Absolvent se uplatní na trhu práce ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, provozně - ekonomických, obchodně - podnikatelských a administrativních činností, a to především se zaměřením na oblast sociálních služeb. Vzdělávací program vychází ze Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Absolvent je připravován pro řídící a administrativní práci v zařízeních sociálních služeb, např.:
- centra denních služeb
- denní stacionáře
- domovy pro seniory, osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem
- chráněná bydlení
- azylové domy
- zařízení pro krizovou pomoc.

Mezi dovednosti absolventa patří znalost fungování veřejné správy, orientace v sociální politice a znalost základních činností při poskytování sociálních služeb. Absolvent získá také znalosti z vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy ziskové i neziskové organizace. Ve styku se zákazníkem umí jednat profesionálně. Absolvent je veden k samostatnému podnikání.

• komunikativnost
• informační gramotnost
• dovednost zpracovávat informace
• aktivní znalost jednoho cizího jazyka
• schopnost pracovat v týmu
• odborné ekonomické znalosti
• orientovat se v platné legislativě související s fungováním veřejné správy a poskytováním sociálních služeb
• kreativita
• pružnost
• schopnost řešení krizových situací
• uplatnitelnost v ziskovém i neziskovém sektoru
• numerická aplikace - používání aritmetických a základních statistických metod při řešení konkrétních informací

Nahoru

Učební plán

Nahoru