Základní informace o ŠVP
 

školní vzdělávací programy

ŠVP je konkrétní program, podle něhož školy pracují.  ŠVP vyjadřuje konkrétní představu dané školy o vzdělávání, popisuje „školní" vzdělávací cíle, reálné podmínky a konkrétní cestu, resp. kroky, kterými škola postupuje, aby se optimální kvalitě popsané v RVP co nejvíce přiblížila. Schválením zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) dostaly školy možnost vytvořit si vlastní vzdělávací program, založený na vlastních představách a zkušenostech s výukou. Společným úsilím všech pedagogů na škole je možno bez dalšího schvalování utvořit ucelený školní vzdělávací program pro dané vzdělávání, podporující pedagogickou autonomii s ohledem na potřeby žáků. Učitelé už nebudou svazovat tradiční „osnovy“, kterých se musí držet, protože učitel v plánech nepopisuje, „co má probrat“, ale popisuje, jaké dovednosti mají jeho žáci mít.

RVP
jsou pedagogické (učební) dokumenty, podle kterých se uskutečňuje výuka ve škole. Zpracovává si je škola na základě příslušného RVP, a to pro každý obor vzdělávání, který se v dané škole vyučuje.

Při tvorbě ŠVP se zohledňují také vzdělávací podmínky na dané škole, (zejména osobnost a učební předpoklady žáků), pedagogické záměry školy a zřizovatele, potřeby a vývoj regionálního trhu práce a možnosti získání zaměstnání v oboru, požadavky sociálních partnerů – zaměstnavatelů, popř. i vysokých škol na kompetence absolventů,  zájmy žáků a jejich rodičů.

ŠVP umožňují pružněji a lépe reagovat na místní podmínky, přizpůsobit vzdělávání praxi  a především samotným žákům.

ŠVP schvaluje ředitel školy. Škola má povinnost umožnit každému, aby se mohl se ŠVP seznámit. Naplnění ŠVP a jeho soulad s příslušným RVP zjišťuje a hodnotí Česká školní inspekce.

Nahoru