Pedagogové interní

Ing. Marek Moudrý

ředitel školy

reditel@sospo.eu

Předměty: marketing, marketing turismu, sportovní marketing, legislativa a podnikání v EU

O tom, že marketing je věda a umění seznamuji studenty v hodinách od roku 1998. V hodinách i mimo ně věnuji maximální pozornost tomu, aby studenti marketingově uvažovali a mysleli. Aby pochopili, že marketing je nedílnou součástí života nás všech. Vystudoval jsem ekonomii a management na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Odborně se kromě marketingu zabývám také fungováním Evropské unie. Studenty s tímto nadnárodním sdružením seznamuji v rámci předmětu Legislativa a podnikání v EU. Jsem autorem učebnice Základy marketingu a publikace Evropská unie v kostce. Mezi mé koníčky patří historie, cestování, turistika a nordicwalking.

Ing. Jitka Němcová

zástupkyně ředitele školy

zastupkyne@sospo.eu

Předměty: ekonomika a odborné předměty se zaměřením na mezinárodní obchod

V současnosti působím jako zástupkyně školy a zároveň jako učitelka odborných předmětů. Škola je pro mne místem, kde mohu žákům předat základní a aktuální informace z oblasti ekonomiky, účetnictví, mezinárodního obchodu a legislativy EU. Cílem mé výuky je, aby žáci porozuměli ekonomickým principům, běžným podnikovým činnostem, pravidlům mezinárodního obchodu, fungování měnových politik a v budoucnu mohli podnikat nebo řídit obchodní společnost. Volný čas trávím s rodinou, cestováním a péčí o zahradu. Motto: „Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede“. Artur C. Clarke

Mgr. Ilona Ambrožová

vedoucí PK českého jazyka a spol. předmětů; metodik prevence

ambrozova.sospo@seznam.cz

Předměty: český jazyk a literatura, komunikační dovednosti a tvůrčí psaní

Na naší škole učím český jazyk a literaturu, komunikační dovednosti a tvůrčí psaní. Žáci o mně říkají, že když vejdu do třídy, většinou se usmívám a tvářím se vlídně, ovšem umím býttaké důsledná a přísná. Vždyť i moje motto zní: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti (tedy u maturity). “ Jako školní metodik prevence často sedávám v kabinetu s jednotlivými žáky a nad šálkem čaje společně hledáme způsob, jak vyřešit jejich problémy. Ve společnosti mladých lidí se cítím velmi dobře a dodává mi to energii k práci a taky radost ze života. Ve svém volnu jsem především mámou pro svou dceru, a když vyšetřím trochu času, ráda čtu postmoderní romány a zajímám se o kulturu, dějiny a cizí jazyky.

Mgr. Hana Andrýsková

vedoucí PK tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

andryskova.sospo@seznam.cz

Předměty: anglický jazyka a tělesná výchova

Své vysokoškolské vzdělání jsem získala na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem studovala Aplikovanou tělesnou výchovu, učitelství TV a anglický jazyk. Angličtina mě bavila hned od začátku, kdy motivace překládat si písničky byla opravdu silná. Ke sportu mě rodiče vedli hned od malička, a tak později při výběru povolání to byla jasná volba. Dělej, co tě baví. A tak se také stalo. Na naší škole učím angličtinu a tělesnou výchovu. I když v životě učitele jsou jak ty lepší dny, tak i ty horší, práce s mladými lidmi mě stále naplňuje.

Mgr. Miroslava Hořínková

vedoucí PK přírodovědných předmětů; koordinátor environmentální výchovy

horinkova.sospo@seznam.cz

Předměty: základy přírodních věd

Miluji přírodu a chovám k ní velkou úctu. Celý svůj profesní život usiluji o to, abych předala svým žákům základní principy environmentální výchovy. Mým cílem je naučit mladou generaci především osobní zodpovědnosti v chování k přírodě a ke svému okolí. V rámci environmentálního vzdělávání spolupracuji s ČSOP Iris v Prostějově a dalšími organizacemi, jako je např. Fair trade, Greenpeace a Charita. Rovněžpro studenty realizuji výukové programy, exkurze a charitativní akce.

Olena Jahnová

koordinátor školního parlamentu

jahnova.sospo@seznam.cz

Předměty: anglický jazyk

Na naší škole působím od roku 2011. Svoji profesionalitou a pozitivním přístupem jsem si získala uznání a respekt mezi studenty. Za mou práci hovoří především úspěchy mých žáků, někteří studují v Anglii na vysokých školách, další jsou úspěšní držitelé certifikátů University of Cambridge FCE a CAE. Mezi mé zájmy patří literatura, divadlo, kino a cestování. Jsem přesvědčena, že laskavý přístup a zároveň výchova k zodpovědnosti jsou klíčem ke správné motivaci studentů.

Mgr. Zuzana Kočová

vedoucí PK odb. předmětů MT a MKŽ; autorizovaný zástupce PK Průvodce cestovního ruchu

zuzka.kocova@seznam.cz

Předměty: anglický jazyk, italský jazyk, psychologie a odborné předměty se zaměřením na cestovní ruch a žurnalistiku

Jsem absolventkou Filozofické a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V době studií jsem pracovala jako průvodkyně na zámku a delegátka cestovní kanceláře. Stále se vzdělávám v rámci doplňujícího studia pro pedagogy a snažím se sledovat novinky, které se týkají předmětů, jež vyučuji. Svým studentům se snažím předat zkušenosti, dovednosti a znalosti získané na školách a během praxe. Mezi mladými lidmi jsem ráda, baví mě jejich otevřenost a touha poznávat nové věci. Svůj volný čas věnuji své rodině, se kterou vyrážím na výlety nejen u nás, ale i do zahraničí.

Mgr. Tereza Konečná

výchovná poradkyně; školní kariérový poradce

kohlerova.sospo@seznam.cz

Předměty: německý jazyk, základy společenských věd, právo

Z Nového Jičína, mého rodného města, jsem se do Prostějova přistěhovala v roce 2007. V témže roce jsem úspěšně ukončila studium na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a následně jsem začala vyučovat na SOŠPO. Na škole učím společenskovědní předměty, právo, komunikační dovednosti, německý jazyk a působím jako výchovná poradkyně. Své povolání mám velmi ráda, každodenní práci s mladými lidmi vnímám jako obohacující a inspirativní. Ve vztahu k žákům se snažím o respektující přístup. Svůj volný čas nejraději trávím výletováním a cestováním se svou rodinou.

Mgr. Pavla Kořenková MSc.

korenkova.sospo@seznam.cz

Předměty: matematika

Učitelkou jsem chtěla být odmalička. Vystudovala jsem učitelství matematiky a geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také TourismDestinationDevelopment na Dalarna University ve Švédsku. Snažím se o to, aby žáci nepovažovali "mé" předměty, zejména matematiku, za nutné zlo. Mám ráda pohyb, hudbu, cestování, čtení, pobyt v přírodě a Valašsko.

Mgr. Aleš Kozel

koordinátor zkoušek Cambridge

kozel.sospo@seznam.cz

Předměty: anglický jazyk

Jsem vyučujícím anglického jazyka. Aprobaci jsem získal na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. Mým hlavním cílem je žáky poctivě připravit k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. Během svého pobytu ve Velké Británii jsem úspěšně složil cambridgeskou jazykovou zkoušku a získal CertificateofProficiency in English a nyní koordinuji ve spolupráci s jazykovou školou Lingua Centrum přípravu našich talentovaných studentůna složení právě těchto mezinárodně uznávaných zkoušek. Dlouhodobě je pro mě koníčkem číslo jedna tenis, a proto trávím na kurtu hodně času.

Mgr. Jitka Kučerová

autorizovaný zástupce PK Průvodce cestovního ruchu

kucerova.sospo@seznam.cz

Předměty: německý jazyk a odborné předměty se zaměřením na cestovní ruch

Na této škole působím od roku 2011. Pocházím z východních Čech, ale už přes dvacet let žiju v Olomouci. Vystudovala jsem na Univerzitě Palackého geografii a německý jazyk. Protože ráda cestuji, doplnila jsem si vzdělání i v oblasti cestovního ruchu. Poznatky z cest předávám mladé generaci v předmětech cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu a v dějinách kultury, jejichž výuka mě velmi baví. Jsem zástupcem autorizované osoby profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. Před několika lety jsem si rozšířila vzdělání o učitelství českého jazyka a literatury. Ve svém volném čase chodím do divadla, učím se anglicky a ráda čtu, zejména historické romány a detektivky.

Mgr. Lenka Kučerová

kuceroval.sospo@seznam.cz

Předměty: český jazyk a literatura, dějepis

Už od dětství mě fascinovaly knihy, připadalo mi, že v nich musí být ukryta všechna moudrost a tajemství světa, proto jsem také vystudovala obor česká filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a nyní svoje znalosti předávám svým studentům. Naše mateřština je nesmírně komplikovaný jazyk, což jsem poznala především během let strávených na jazykové škole v Praze, kde jsem učila mnoho let český jazyk zahraniční studenty. Mám ráda svoji práci, svoje studenty, od nichž se mnohdy leccos učím i já sama. Takže vzdělávání je oboustranné.

Mgr. Jana Mohrová

vedoucí PK cizích jazyků

mohrova.ssps@seznam.cz

Předměty: německý a anglický jazyk

Na naší škole vyučuji angličtinu a němčinu a také vedu předmětovou komisi cizích jazyků. Abych se stále vzdělávala po jazykové i metodické stránce, účastním se seminářů v České republice i v zahraničí. Absolvovala jsem například třítýdenní seminář pro učitele v Lipsku a čtrnáctidenní seminář v Berlíně. Mám radost, když studenty moje hodiny baví a když jsou úspěšní na soutěžích a u jazykových zkoušek. Pro studenty připravuji projekty, organizuji zahraniční výjezdy a různé zajímavé akce. Se svými studenty mám přátelský vztah, ale mám nároky na jejich znalosti. Kromě výuky patří k mým koníčkům cestování, hory v zimě i v létě, knížky a divadlo.

Mgr. Ilona Pánková

vedoucí předmětové komise odborných předmětů SM

pankova.ilona@seznam.cz

Předměty: tělesná výchova, somatologie, teorie sportovních disciplín a psychologie sportu

Jsem vyučující odborných předmětů - somatologie, teorie sportovních disciplín, psychologie sportu a tělesné výchovy, ale jsem i fitness trenérka a výživová poradkyně. Dlouhodobě spolupracuji s Národním tenisovým centrem v Prostějově. Již přes deset let působím v oblasti zdravého životního stylu, věnuji se problematice prevence civilizačních onemocnění výživou a zdravými pohybovými návyky. Svým pozitivním myšlením, energií, vstřícností a poznatky z praxe se snažím studenty motivovat k jejich vlastnímu rozvoji. Propojení teorie s praxí je pro mne hlavním cílem výuky. Životní motto: „ Kde je vůle, tam je cesta.“

Ing. Daniela Šlézarová

vedoucí předmětové komise ekonomických, grafických a odb. předmětů MEO a EU; koordinátor odborné praxe

slezarovad.sospo@seznam.cz

Předměty: ekonomika, účetnictví, management

Na naší škole učím už více než deset ekonomické předměty, účetnictví a management. Jsem autorkou učebnic Účetnictví pro střední školy, spolupracuji při vydávání ekonomických publikací. Při výuce účetnictví či managementu motivuji své žáky k praktickému uplatnění získaných znalostí do jejich dalšího profesního rozvoje. Ve svém volném čase se snažím vzdělávat a sledovat nejnovější trendy v oblasti podnikání a financování, ale také se věnuji zahrádkaření a kynologii.

Mgr. Václav Stodůlka

koordinátor výchovy ke zdraví

stodulka.sospo@seznam.cz

Předměty: informační a komunikační technologie, administrativní dovednosti

Pocházím z Valašska, ale po vystudování Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsem nakonec „zakotvil“ v Prostějově. Moje povolání mě baví, u studentů si nejvíce cením upřímnosti a schopnosti držet slovo. Výuku směřuji k praktickému využití znalostí v pracovním i osobním životě.Volný čas trávím rozšiřováním svých znalostí, sportem, četbou a setkáváním se s přáteli.

Mgr. Pavla Tollerianová

koordinátor průvodcovské činnosti

tollerianova.sospo@seznam.cz

Předměty: ruský jazyk, italský jazyk a odborné předměty se zaměřením na cestovní ruch

Na zdejší škole vyučuji ruštinu a geografii cestovního ruchu. Prioritou je pro mě vštěpovat studentům nové odborné znalosti a ve vyučování i při různých zeměpisných exkurzích je neustále je rozvíjet. Snažím se ve svých studentech pěstovat zodpovědnost, pečlivý přístup ke studiu, motivovat je různými formami výuky a usiluji o jejich úspěšné budoucí uplatnění v praxi, popř. v dalším studiu. Mezi moje odborné zájmy patří italština a geografie, moje koníčky jsou turistika a cestování. Ráda sleduji zeměpisné dokumenty a čtu.

Mgr. Jaromír Tomčík

tomcik.sospo@seznam.cz

Předměty: ekonomika, tělesná výchova, teorie sportovních disciplín a marketing

Díky studiu na alma mater v Olomouci mohu žákům předávat získané znalosti a dovednosti z ekonomicky zaměřených předmětů a z tělesné výchovy. Stále se vzdělávám a sleduji aktuální a moderní trendy v obou oborech, které jsou pro mě, ale i pro žáky naší školy přínosné a využitelné. Snažím se aktivně i pasivně provozovat sportovní aktivity, přičemž mám nejraději míčové hry. Rád poznávám nejen cizí země, ale i krásy Čech, Moravy a Slezska.

Jana Hyblová

asistent pedagoga

Na naší škole pracuji jako asistentka pedagoga. Ve třídě tedy pomáhám zapojit do výuky zejména hendikepované žáky. Své dovednosti a znalosti jsem získala při studiu v Kroměříži na VOŠ pedagogické a sociální. Studovala jsem kvalifikační studium pro obor pedagogický asistent a pedagog volného času. V třídním kolektivu se především zaměřuji na péči o svého syna, ale jsem vždy ochotná pomoci i ostatním žákům. Energii do života čerpám při odpočinku u dobré knihy, cestováním nebo mám také ráda obyčejné posezení a popovídání si se svými přáteli.

Pedagogové externí

Ing. Helena Vlková

Předměty: písemná a elektronická komunikace

Na SOŠPO působím již deset let jako externí učitelka předmětu písemná a elektronická komunikace. Ve výuce se snažím o to, aby studenti ovládli klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou a dosáhli přiměřené rychlosti a přesnosti při opisu textů. Ale záleží mi také na tom, aby se učili v příjemné a milé atmosféře. Svůj volný čas věnuji rodině a přátelům. Ráda čtu, relaxuji prací na zahradě a při rekreačním sportu.

Adela Jaime Cardona

rodilá mluvčí

Předměty: španělský jazyk

Narodila jsem se na Kubě v Havaně, ale od roku 1974 žiji trvale v České republice. Mám vystudovanou konzervatoř a pedagogiku v Brně. Již deset let ráda předávám studentům znalosti svého mateřského jazyka – španělštiny. Cením si lidí, kteří berou život s humorem a lehkostí. Také si dokáži vychutnat dobré jídlo a zaposlouchat se do příjemné hudby.

Mgr. Marcela Bočková

odborník z praxe

bockova.sospo@seznam.cz

Předměty: španělský jazyk

Na této škole vyučuji španělštinu a ráda bych svojí prací předala studentům zájem o tento jazyk a také o země, kde se španělštinou mluví. Odměnou jim potom může být radost ze skvělých přátelství, protože Španělé přátelští jsou. Já se těším z několikaletých přátelství již od dob svých studií v Granadě. Toto místo mám ze Španělska nejraději a ráda se tam vracím. Moji hlavní pracovní činností je práce v cestovní kanceláři, která mi dává možnost cestovat a poznávat lidi různých národností. Kromě cestování mám ráda výtvarné umění, jízdu na kole a chvíle, kdy mám důvod se ze srdce zasmát.

Mgr. Ladislav Burgr

ladislav.burgr@seznam.cz

odborník z praxe

Předměty: marketingová komunikace

Ve škole vyučuji externě a pracuji v reklamní agentuře VENDI s. r. o. v Prostějov. Vystudoval jsem obor marketingové komunikace na UTB ve Zlíně a v reklamě pracuji od roku 1991. Díky výuce předmětu marketingové komunikace se v tomto oboru neustále dovzdělávám a snažím se tento předmět přiblížit našim studentům. Práce se studenty je pro mne velmi příjemná, vybrali si obor žurnalistiku a tento předmět je baví. Zároveň se snažím studenty připravit na přijímací zkoušky na VŠ v oborech marketingových a žurnalistických. Ve svém volném čase chodím rád do přírody, na ryby a jezdím do oblíbených jižních Čech.

Mgr. Miroslav Krša

odborník z praxe

k_e_r_i_m@email.cz

Předměty: tvorba projektů, projektový management, mezinárodní vztahy trh práce v EU, nezisková ekonomika

Ve škole se se studenty setkávám v hodinách tvorby projektů, neziskové ekonomiky, mezinárodních vztahů a trhu práce EU. Baví mě učit, protože vzdělávání je výzva. Každý další rok je jiný. Studenti jsou jiní. Navíc oblasti mého profesního zájmu se neustále vyvíjejí. Co zůstává, je chuť slyšet názory mladých lidí, debatovat s nimi a prostřednictvím debaty v nich probouzet zájem o věc. Ve volném čase jezdím na známá i neznámá místa, hraji na piano a rád na něj poslouchám hrát i jiné. A léto si nejvíce užívám pod beachvolejbalovou sítí.

Bc. David Sekanina

odborník z praxe

Předměty: mediální prezentace

Předmět, který externě učím, se jmenuje mediální prezentace – spadají pod něj nejen klasické výtvory v PowerPointu, ale i osobní, potažmo zpravodajské blogy. Záleží na tom, mít co říct a vědět komu. Své studenty se snažím naučit jak vytvořit internetový blog a držet jej při životě, který má smysl. Učíme se nacházet v sobě potřebu sdílení, ale i pokoru k formě a žánru. Jako léta praktikující novinář vím, že mladí se dají nakazit radostí z psaní a že, i když se mu nebudou v budoucnu věnovat, ta radost v nich zůstane. A pokud se někdy jako elévové objeví v redakci, mají dobrou šanci, že je po dni plném zmatku jejich zkušenější kolegové na ranní poradě poplácají uznale po zádech…

Aryee Gabriel Charles

rodilý mluvčí

Předměty: konverzace v anglickém jazyce

Pocházím z Ghany, tedy menšího afrického státu ležícího téměř u rovníku. Tam jsem také vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Poté jsem se však přestěhoval za svou přítelkyní do České republiky a začal jsem vyučovat angličtinu. Na SOŠPO působím jako externí učitel konverzace v anglickém jazyce. Studenty se snažím motivovat k tomu, aby se nebáli více mluvit anglicky a zdokonalovali si tak znalost tohoto cizího jazyka.