Prezentace školy
 

Informace o škole

Naše škola byla zařazena do sítě středních škol v srpnu roku 1994 a první studenti v ní zahájili své studium v září téhož roku. Za dobu svého působení jsme jich připravili pro další studium na školách vyššího typu a do praxe již více než 1 200.
Škola se nachází v centru města, v blízkosti zastávek MHD (Vápenice, Lázně, Pojišťovna). Od místního vlakového nádraží je vzdálena asi 5 minut chůze. Stejná vzdálenost je také od náměstí TGM v centru města. Hlavní vlakové a autobusové nádraží je vzdáleno asi 6 minut jízdy autobusem městské hromadné dopravy. Příjezd automobilem je možný z ulice Vápenice, Rejskova je jednosměrnou komunikací směrem k místnímu vlakovému nádraží.
Součástí školního areálu je bufet, jídelna s výdejnou stravy, tělocvična a venkovní sportovní hřiště. Kromě kmenových tříd mohou studenti využívat dvě jazykové učebny (vybaveny učitelským PC s připojením k Internetu, dataprojektorem a audiotechnikou), dvě počítačové učebny a multimediální učebnu posluchárenského typu, které jsou vybaveny stolními PC sestavami připojenými k Internetu a interaktivní technikou. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny učitelským počítačem s připojením k Internetu, interaktivním dataprojektorem a ozvučením. Většina techniky v kmenových třídách byla pořízena z finančních prostředků projektu Inovace ve vzdělávání a rozvoji podnikatelských znalostí. Studenti mohou také ve volném čase vyžívat studovnu s pěti počítači připojenými k Internetu, tiskárnou a odbornou literaturou. Budova školy je kompletně pokryta Wi-Fi sítí.
Zřizovatelem školy je DOMA-MORAVA holding, a.s. Škola je členem Hospodářské komory v Prostějově, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, prostřednictvím svého zřizovatele členem Svazu obchodu ČR a přidruženým členem Asociace průvodců ČR. V rámci odborné praxe a předmětu praxe spolupracujeme s mnoha firmami a institucemi Prostějovska.

Školní vzdělávací programy (ŠVP) vycházejí z platného Rámcového vzdělávacího programu (RVP) Ekonomika a podnikání 63-41-M/01. ŠVP Mezinárodní obchod a projektové řízení je ekonomickým studiem poskytujícím vzdělání v oblasti mezinárodního obchodování, ekonomiky a podnikání v Evropské unii a projektového managementu. ŠVP Řízení služeb a marketing turismu je ekonomickým studiem poskytujícím vzdělání v oblasti řízení služeb a cestovního ruchu se zaměřením na poskytování a propagaci služeb v oblasti turizmu.  ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika je ekonomickým studiem poskytujícím vzdělání v oblasti marketingových komunikací (propagace) a žurnalistiky. ŠVP Sportovní management je ekonomickým studiem zaměřeným na rozvoj sportovní kariéry a k působení v manažerské oblasti sportovních klubů a volnočasových organizací.
Prostřednictvím ŠVP jsme završili zkušenosti z inovovaných dříve platných učebních dokumentů. ŠVP vychází z potřeb a požadavků trhu pracovních sil, žáci tak mají větší možnosti budoucího uplatnění.
Naši absolventi získávají spolu s maturitním vysvědčením také tzv. Europass – dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce, který zvyšuje jejich uplatnitelnost na mezinárodním trhu práce. Europass usnadňuje uznání odborné kvalifikace absolventa nejen v zemích Evropské unie. V anglickém jazyce jsou velmi podrobně popsány kompetence získané v daném oboru vzdělání. Popis vychází z usnesení a doporučení Rady Evropy a Evropského parlamentu o jednotném rámci kvalifikací v EU.

Nahoru

Odborní garanti ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika

Egon Haverlant
tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc
Pracovní náplní tiskového mluvčího je zajištění komunikace se zástupci médií a veřejností. Prezentuje Fakultní nemocnici Olomouc navenek, poskytuje vyžádané informace, podílí se na vytváření mediálního obrazu. Organizuje tiskové konference a spolupracuje rovněž na organizaci prezentačních akcí FNOL. Podílí se na přípravě webové prezentace a publikování informací pro veřejnost. Spolupracuje na tvorbě nemocničního časopisu a dalších propagačních materiálů FNOL.

Jan Plachý
vedoucí vydání a vedoucí redakce České televize Olomouc
Od roku 1992 působí v oblasti žurnalistiky. Nejprve jako moderátor a redaktor soukromé rozhlasové stranice v Brně, posléze moderátor, redaktor a editor zpravodajských pořadů ČT. V současnosti je vedoucím redakce v Olomouci. Je dramaturgem pořadů Report a Události v regionech.Ladislav Burgr
jednatel společnosti VENDI s.r.o.
Od roku 1991 pracoval pro firmu Billboard a.s., později pro H-Media s.r.o., obě působící v out-of-home reklamě. Od roku 1996 jednatel a ředitel firmy VENDI s.r.o., reklamní a komunikační agentury se sídlem v Prostějově. Specializuje se na venkovní reklamu, outdoorové nosiče a politický marketing. Je absolventem fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.


Michal Jiříček

šéfredaktor knižní produkce a grafik vydavatelské společnosti Computer Media
Od roku 2006 pracuje jako šéfredaktor nakladatelství a vydavatelství Computer media s.r.o. Specializuje se na grafiku (vektorovou i rastrovou), zlom a tvorbu výukových obrazů (především v oblasti školních učebnic a výukových materiálů), komunikaci a podporu autorům. Další oblastí je poskytovaná podpora uživatelům portálu Iškola.cz, jehož tvůrcem a provozovatelem je rovněž společnost.
Zmíněné oblasti profesní činnosti úzce souvisí s jeho předchozím dlouhodobým působením - odbornou výukou a výkonem řídící funkce na střední odborné škole.

Odborní garanti ŠVP Podnikání v EU a projektové řízení

Mgr. Miroslav Krša
Vedoucí Eurocentra v Olomouci. Regionální koordinátor informačních aktivit o Evropské unii a zaměstnanec Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. 

Odborní garanti ŠVP Sportovní management


Mgr. Radim Weisser
Vysokoškolský pedagog, působí na katedře sportu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je vedoucím trenérem Střediska centra mládeže 1. SK Prostějov, člen trenérsko-metodické komise ČMFS, trenér UEFA PROFI licence, garant OVT ČMFS pro vzdělávání trenérů UEFA „A“ licence na Moravě a Odborný garant specializace fotbal na FTK UP


Mgr. Dalibor Ovečka

Místopředseda Atletického klubu Prostějov, vedoucí trenér Sportovního střediska atletiky, trenér I. třídy a vyučující tělesné výchovy na ZŠ Jana Železného.

 
Nahoru

Profil absolventa

Vzdělávání v oboru Ekonomika a podnikání směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili (v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům) klíčové a odborné kompetence.
 
Nahoru

Europass
Europass
je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací
a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.
Europass tvoří 5 dokumentů:
1. Europass – životopis
2. Europass - jazykový pas
3. Europass – mobilita
4. Dodatek k diplomu
5. Dodatek k osvědčení
Jádrem portfolia Europassu je evropský životopis (Europass - životopis), ke kterému se váží ostatní dokumenty Europassu. Europass není cestovní doklad v klasickém slova smyslu (jako např. cestovní pas), je to doklad, který má za cíl pomoci překonávat obtíže spojené s mobilitou:
- usnadnit občanům, kteří se z různých příčin stěhují (za prací, studiem aj.), třeba
i v rámci jedné země, rychleji se zabydlet nebo usadit v novém prostředí,
- pomoci najít si práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem nebo se přihlásit ke studiu podle svých možností a potřeb.
Pořízení Europassu je bezplatné. Užívání jednotlivých dokumentů Europassu nebo celého portfolia Europassu je dobrovolné.
Kromě členských zemí Evropské unie se s Europassem setkáme i v zemích
ESVO/EHP (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island), které nejsou členy Unie, a v kandidátských zemích ucházejících se o členství v EU (Chorvatsko a Turecko).
Europass-dodatek k osvědčení (E-DO)
je doklad připojený k osvědčení o odborném vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce), který má usnadnit pochopení významu osvědčení v cizí zemi. E-DO se nevztahuje na držitele, ale na jeho kvalifikaci. Je tedy totožný pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním. E-DO nenahrazuje maturitní vysvědčení a nezakládá nárok na úřední uznání původního osvědčení, ale usnadňuje jeho řádné posouzení a uznání v zahraničí. V České republice E-DO vydává Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), a to prostřednictvím naší školy držiteli maturitního vysvědčení. Absolventi obdrží E-DO v českém a anglickém jazyce.

Nahoru

Obory vzdělání

Škola nabízí zájemcům střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

4leté denní studium
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

ŠVP Mezinárodní obchod a projektové řízení
• ekonomické studium poskytující vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu, ekonomiky a podnikání v Evropské unii, mezinárodních vztahů a projektového managementu.

ŠVP Řízení služeb a marketing turismu
• ekonomické studium poskytující vzdělání v oblasti řízení služeb
a cestovního ruchu se zaměřením na poskytování a propagaci služeb v oblasti turismu (absolvent získává odbornou způsobilost pro průvodcovskou činnost).

ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
ekonomické studium poskytujícím vzdělání v oblasti marketingových komunikací (reklama, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej a public relations), klasických a moderních médií a žurnalistiky.

ŠVP Sportovní management
• ekonomické studium zaměřené na rozvoj sportovní kariéry a působení v ekonomické a manažerské oblasti sportovních klubů a volnočasových organizací.

3leté dálkové studium
určeno absolventům 3letých učebních oborů
RVP Podnikání 64-41-L/51

ŠVP Podnikání a marketing
zaměření na odborné ekonomické předměty (ekonomika, účetnictví
a daně, právo, legislativa a podnikání v EU) a marketing

ŠVP Management sociálních služeb
poskytuje odborné vzdělání v oblasti sociálních služeb, managementu a administrativě v různých organizacích zabezpečujících sociální činnost a institucích veřejné správy.
Absolvent vzdělávacího programu Management sociálních služeb získá úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Je připraven pro výkon odborných činností na úrovni středního managementu v oblasti ekonomicko-administrativní, v sociální oblasti a veřejné správy.

2leté denní zkrácené studium
určeno absolventům středních škol s maturitním vysvědčením
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

ŠVP Podnikání v EU a projektové řízení
• ekonomické studium poskytující vzdělání v oblasti eurosprávy, ekonomiky a podnikání v Evropské unii a projektového managementu

ŠVP Řízení služeb a marketing turismu
• ekonomické studium poskytující vzdělání v oblasti řízení služeb
a cestovního ruchu se zaměřením na poskytování a propagaci služeb v oblasti turismu (absolvent získává odbornou způsobilost pro průvodcovskou činnost)

Nahoru

Školné

                     

ŠKOLNÉ

forma studia

základní školné

SNÍŽENÉ ŠKOLNÉ

roční

měsíční

PROSPĚCHOVÉ

SOCIÁLNÍ

(při přiznání stipendia)

1,00-1,10

1,11–1,30

1,31–1,50

denní čtyřletá

18.000,-

1.500,-

1.000,-

1.100,-

1.200,-

500,- 

dálková tříletá

15.000,-

1.500,-

 

 

 

 

Denní studium
Školné je ve výši 1.500,- Kč měsíčně. Platí se za 12 měsíců v roce vždy nejpozději k 10. dni v daném měsíci. Výše školného může být upravena formou sníženého prospěchového školného či přiznáním sociálního stipendia. Školné lze hradit bezhotovostní úhradou na účet školy 234708722/0300 nebo v hotovosti v kanceláři jednatelky školy.

Dálkové nástavbové studium
Školné je ve výši 1.200,- Kč měsíčně. Platí se za 10 měsíců v roce vždy nejpozději k 10. dni v daném měsíci. Školné lze hradit bezhotovostní úhradou na účet školy 234708722/0300 nebo v hotovosti v kanceláři jednatelky školy.

SNÍŽENÉ PROSPĚCHOVÉ ŠKOLNÉ
Snížené prospěchové školné je přiznáno studentům denního studia s vynikajícím prospěchem a s minimální absencí.

Kritéria k udělení sníženého prospěchového školného u studentů školy
- prospěch studenta za předchozí školní rok – prospěl s vyznamenáním (vychází se ze školní evidence),
- celková absence studenta nesmí za předchozí školní rok překročit 10 % (vychází se ze školní evidence).

Kritéria k udělení sníženého prospěchového školného u studentů nastupujících do 1. ročníku
- prospěch žáka ve 2. pololetí 9. třídy základní školy – prospěl s vyznamenáním (dokládá se kopií vysvědčení),
- žák nesmí být v 9. třídě základní školy kázeňsky řešen sníženou známkou z chování a nesmí mít neomluvené hodiny (dokládá se kopií vysvědčení).

Snížené prospěchové školné se u studentů 2. - 4. ročníku přiznává vždy na celý následující školní rok. U studentů 1. ročníku je  přiznáváno na 1. pololetí školního roku a od 2. pololetí se postupuje podle prospěchu a absence za předcházející pololetí (vychází se přitom již z evidence školy).

Pravidla pro stanovení výše sníženého prospěchového školného:

Průměrný prospěch z povinných a povinně volitelných předmětů

1,00-1,10

1,11-1,30

1,31-1,50

1.000,-

1.100,-

1.200,-

Např. zákonní zástupci studenta, který v předchozím roce dosáhl prospěchu 1,00 a jeho celková absence byla nižší než 10 %, platí snížené školné ve výši 1 000,- Kč měsíčně. Roční úspora tak činí 4 200,- Kč.

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
O sociální stipendium mohou požádat zákonní zástupci studenta, kteří mají nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a splní další kritéria stanovená školou.


Přídavek na dítě je sociální dávka určená na zajištění potřeb dítěte v sociálně slabších rodinách. Nárok na přídavek vzniká tehdy, pokud příjmy rodiny v rozhodném období (předchozí kalendářní rok) nepřesáhnou 2,4 násobek životního minima.

Písemnou žádost o sociální stipendium je nutno doložit potvrzením o přiznání přídavku na dítě. Toto rozhodnutí vydá zákonnému zástupci studenta příslušný úřad státní sociální podpory v místě trvalého bydliště (Úřad práce - Státní sociální podpora, Lutinova 42/1, Prostějov). Zákonný zástupce studenta, který žádá o sociální stipendium, si podá písemnou žádost řediteli školy, jejíž součástí je kopie rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě na aktuální období. O přiznání sociálního stipendia rozhoduje ředitel školy, žadateli na něj nevzniká právní nárok. Sociální stipendium na žáka je stanoveno na 1000,- Kč měsíčně.

Kritéria k udělení sociálního stipendia
- přiznání sociální dávky přídavku na dítě (dokládá se kopií rozhodnutí o přiznání dávky),
- průměrný prospěch žáka  není vyšší než 1,8 (u žáků nastupujících do 1. ročníku se dokládá kopií vysvědčení z 9. třídy ZŠ),
- žák nesmí být kázeňsky řešen sníženou známkou z chování a nesmí mít neomluvené hodiny (u žáků nastupujících do 1. ročníku se dokládá kopií vysvědčení z 9. třídy ZŠ).

Sociální stipendium se přiznává od školního roku 2013/14, a to vždy na jedno pololetí ŠR. Žádost se podává v termínu do 5. září na dobu 1. pololetí a do 10. února na dobu 2. pololetí. Stipendium se přiznává na období září - leden a únor – srpen. O sociální stipendium  mohou  požádat i zákonní zástupci žáka nastupujícího do 1. ročníku.

Nahoru

Stravování a ubytování

Obědy pro naše studenty vydáváme ve školní jídelně, která se nachází v areálu budovy. Studenti si mohou vybrat ze tří druhů jídla.  Lze je objednávat prostřednictvím internetu na: www.strava.cz. Cena oběda je 28,- Kč. Platby je možné provádět v hotovosti na sekretariátě školy, nebo bezhotovostním převodem na účet školy vedený u KB v Prostějově: 107-5259420277/0100 (var. symbol: prvních šest číslic rodného čísla studenta/ky).
V průběhu dne mohou studenti využívat také školní bufet, nápojový a stravovací automat.

Naše škola neprovozuje vlastní internát, proto ubytování nezajišťujeme. Naši studenti jsou ubytování převážně ve dvou prostějovských domovech mládeže.
Bližší informace získáte na níže uvedených kontaktech:

Domov mládeže Střední školy designu a módy, Palečkova 1, Prostějov
http://www.ssdam.cz/domov-mladeze.htm.Předpokládaná cena za ubytování pro školní rok 2016/2017:
700,-Kč měsíčně za 4 lůžkový pokoj
800,- Kč měsíčně za 2-3 lůžkový pokoj
Celodenní stravování za 85,-Kč.
K volnočasovým aktivitám jsou k dispozici klubovny, místnosti pro zájmovou činnost, keramická dílna, šicí dílna, tělocvična a sportovní areál školy.
kontakt: tel.: 582 345 727
e-mail: kancelar.dmpal@ssdam.cz; dmpal@ssdam.cz

Domov mládeže Švehlovy střední školy polytechnické, Vojáčkovo nám. 4, Prostějov
http://www.svehlova.cz/domov_mladeze/domov_mladeze.htmlPředpokládaná cena za ubytování pro školní rok 2016/2017:
800,- Kč měsíčně za 3 lůžkový pokoj (válenda s úložným prostorem, šatní skříň, noční stolek, pracovní stůl s židlí a místní osvětlení)

Pokoje jsou pokryty wifi sítí s připojením k internetu. Společné prostory zahrnují společenskou místnost, studovnu s PC připojenými k internetu, čajovou kuchyňku vybavenou chladničkou, sporákem, rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou, sociální zařízení je společné na jednotlivých podlažích.
kontakt: 582 344 062, 604 242 682
e-mail: dm@svehlova.cz

Nahoru

Výhody pro studenty

- ojedinělé a atraktivní vzdělávací programy
- zajištění profilové výuky odborníky z praxe
- webový výukový portál (e-učebnice)
- elektronická komunikace s rodiči a studenty (docházka a klasifikace na internetu)
- získání dodatku (v češtině a angličtině) k maturitnímu vysvědčení – tzv. Europass
- přípravu ke složení zkoušky Specialista marketingu na úrovni vyššího odb. vzdělání
- osobní přístup učitelů k žákům a pozitivní školní klima
- intenzivní výuku dvou cizích jazyků
- hodinovou dotaci maturitního cizího jazyka až 7 hodin týdně
- možnost volby z angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a francouzštiny
- přípravu ke složení mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge Exam - PET a FCE
- výuku anglického jazyka podle učebnic a výukových materiálů University of Cambridge
- snížené prospěchové školné
- sociální stipendium
- bezplatné zapůjčení vybraných učebnic
- finanční příspěvky na lyžařský výcvik, vybrané zahraniční poznávací zájezdy a exkurze
- plnou úhradu adaptačního kurzu
- získání vybrané základní trenérské licence u ŠVP Sportovní management
- přípravu ke složení zkoušky Průvodce cestovního ruchu na úrovni vyššího odb. vzdělání u ŠVP Řízení služeb a marketing turismu
- praxi v tištěných a elektronických médiích u ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
- studijní cestu do sídla Evropského parlamentu u ŠVP Mezinárodní vztahy a projektové řízení

V posledním období škola studentům přispěla například na:
- poznávací zájezd do Prahy - příspěvek na dopravu
- poznávací zájezd do Itálie - příspěvek na dopravu a stravu

- zájezd na veletrh EXPO do italského Milána - úhrada vstupného
- poznávací zájezd do Rakouska – finanční příspěvek
- poznávací zájezd do Holandska a Belgie – finanční příspěvek
- poznávací zájezd do Štrasburku - plná úhrada vybraným studentům (za odměnu)
- poznávací zájezd do Itálie – finanční příspěvek
- zájezd do Boskovic (zámek a židovská čtvrť) –úhrada dopravy a vstupů
- návštěvy Muzea Prostějovska – plná úhrada vstupů
- lyžařský výcvikový kurz - plná úhrada dopravy
- soutěže, olympiády - úhrada zápisného, dopravy

Nahoru

Vybavení školy:

- 8 kmenových tříd je vybaveno keramickými tabulemi pro psaní popisovači, PC sestavou s připojením k Internetu a školní síti a interaktivním dataprojektorem s reproduktory,
- jazyková učebna - JU 1
vybavena dataprojektorem, PC sestavou s reproduktory, audiotechnikou, slovníky,
- jazyková učebna - JU 2
vybavena interaktivním dataprojektorem s reproduktory, PC sestavou s připojením k Internetu a školní síti, audiotechnikou, slovníky,
- odborná učebna PU1
v roce 2015 bylo obnoveno všech 21 stolních počítačů, kterými je vybavena, nechybí ani připojení k Internetu, tiskárna a interaktivní dataprojektor s reproduktory,
- odborná učebna PU2
v roce 2017 byla vybavena 20 osobními počítači s připojením k internetu, interaktivním dataprojektorem s reproduktory, vizualizérem, a tiskárnou,
- multimediální učebna posluchárenského typu
vybavena moderní didaktickou technikou - dataprojektor, interaktivní tabule Activ Board s úhlopříčkou 200 cm, stolním počítačem připojeným do školní sítě a k Internetu,
- studovna
vybavena 5 stolními počítači s připojením na internet a tiskárnou,
- kopírka,
- tělocvična a školní hřiště,
- jídelna a výdejna stravy (vybavena moderním gastronomickým zařízením),
- bufet,
- šatní skříňky pro každého studenta,
- ping-pongový stůl,

- nastavitelné lavice a židličky v kmenových třídách,
- v prostorách školy je možné připojení k Internetu prostřednictvím Wi_Fi
.

Pro potřeby výuky dále slouží:
- netbooky,
- DVD a VHS přehrávače,
- radiomagnetofony s CD přehrávači,
- digitální zrcadlovka a digitální fotoaparát,
- videokamera,
- výukový software,
- učebnice, encyklopedie a odborné časopisy.

Jídelna Kmenová třída Multimediální učebna

Multimediální učebna

Studentům naší školy slouží od konce ledna 2007 moderní multimediální učebna. Podobně jako u poslucháren na vysoké škole je zde stupňovité auditorium, což umožňuje lepší vzájemný kontakt učitele se studenty.  Základem multimediální učebny je interaktivní tabule a software instalovaný na počítači učitele. Obraz je na tabuli přenášen dataprojektorem umístěným pod stropem místnosti. Tabule tak slouží jako obrovský tablet, na který se promítá obraz. Vše se ovládá elektronickým perem. Interaktivní tabule ACTIVboard je na rozdíl od mnoha jiných značek vyvinuta přímo pro potřeby školství. Melaminová matně bílá plocha je ideální pro projekci, neleskne se a nevznikají jasná přesvětlená místa, tzv. hotspoty. Srdcem celého systému je ACTIVstudio2, což není běžný výukový SW. S jeho pomocí učitel sám vytvoří velice poutavé hodiny a vůbec nezáleží na typu předmětu. V hodině pak s tímto připraveným materiálem učitel pracuje. Doplňuje, přemisťuje či kreslí pomocí interaktivního pera. Každou hodinu si pak může uložit a tyto zápisy lze využít při opakování nebo navazování na předchozí učivo. Interaktivní tabule patří k novinkám v didaktické technice, která umožňuje aktivizovat hodinu a zároveň ji činí poutavější. Samotná databáze interaktivních nástrojů obsahuje více než pět tisíc zdrojových objektů jako jsou např. mapy, obrázky a pozadí. Vyučující si také sám vytváří databázi obrázků. Učebna byla vybudována z vlastních finančních prostředků a z prostředků účelové dotace z ministerstva školství.

Učebna je vybavena:
- interaktivní tabulí ACTIVboard s úhlopříčkou 200 cm včetně výukového softwaru,
- dataprojektorem,
- multimediálním počítačem,
- připojením do školní sítě a k internetu,
- VHS rekordérem,
- DVD přehrávačem,
- ozvučením,
- zatemněním,
- stupňovitým auditoriem s kapacitou pro 32 studentů,
- nábytkem (lavicemi s úložným prostorem, polstrovanými židlemi a katedrou),
- keramickou tabulí.

Vybavení učebny umožňuje:
- interaktivní práci s připravenými materiály (doplňování, přemisťování, kreslení) pomocí elektronického pera,
- záznam veškerých zápisů na tabuli v elektronické podobě,
- on-line práci s internetem a školní sítí,
- projekci výukových filmů zaznamenaných na VHS a DVD, výukových materiálů v elektronické podobě (prezentace, výukový software, texty, obrázky).

Nahoru

Elektronická komunikace s rodiči a žáky

Šestým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronickým zpracováním školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.). Program pokrývá všechny oblasti školské administrativy od evidence žáků po rozvrh hodin a suplování. Výhodou tohoto evidenčního programu je možnost využívat jeho webovou aplikaci.
Pro bližší informace o fungování elektronické komunikace klikněte na následující odkazy:
- prezentace pro rodiče,
- manuál elektronické komunikace
.

V rámci efektivní komunikace mezi školou a studenty/rodiči funguje webové aplikace programu Bakaláři, která je umístěna na internetových stránkách školy. Rodiče a studenti mají možnost využívat přístupu k následujícím informačnímu modulům:
Osobní údaje žáka
- rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje.
Pololetní klasifikace
- zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin.
Průběžná klasifikace
- zde se zobrazuje přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit podoby zobrazení (témata, průměr, váhy známek,…)
Průběžná docházka
- zahrnuje evidenci zameškaných hodin (podle časového období nebo dle zameškanosti v předmětech).
Výchovná opatření
- přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí, nebo za celé studium.
Rozvrh hodin
- zobrazuje se platný rozvrh včetně suplování.
Plán akcí
- zde se zobrazují plánované akce v daném měsíci, např. návštěva filmového představení, přednáška, exkurse apod.
Přehled školného
- v tomto modulu se zobrazuje přehled školného za aktuální školní rok.
- v tabulce se zobrazují plánovaná výše školného a skutečně došlé platby
- plánované platby jsou evidovány k 10. dni v daném měsíci a došlé platby k datu připsání na účet školy nebo složení na pokladně školy
Komunikační systém – Komens
- prostřednictvím tohoto modulu lze obousměrně komunikovat mezi ředitelstvím, třídními učiteli, učiteli a rodiči/žáky
- rodič může zaslat zprávu ředitelství školy, třídnímu učiteli nebo vyučujícímu
- rodič může třídnímu učiteli zaslat omluvu nepřítomnosti syna/dcery

Díky této webové aplikaci probíhá efektivnější komunikace hlavně s rodiči, kteří si mohou kontrolovat nejen klasifikaci a docházku pomocí internetu. Samotní žáci pak mají dokonalý přehled o svých studijních výsledcích, docházce, rozvrhu a případném suplování. Výhodou je také rychlá obousměrná komunikace prostřednictvím krátkých zpráv.

Nahoru

Inspekční zpráva
ČŠI ohodnotila naši školu jako nadprůměrnou

Ve dnech 16. – 18. ledna 2012 proběhla na naší škole inspekční činnost Olomouckého inspektorátu České školní inspekce. Škola byla v souladu s § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů celkově hodnocena jako nadprůměrná.

Více informací o inspekční zprávě: zde.


Nahoru

Pedagog Olomouckého kraje

Ve středu 28. 3. 2012 u příležitosti Dne učitelů převzal v prostějovském Městském divadle Ing. Marek Moudrý z rukou Olomouckého hejtmana Martina Tesaříka ocenění Pedagog Olomouckého kraje. Výběrová komise složená z členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje vybírala z nominací navržených řediteli školských zařízení regionu.
Více informací zde.

Zpráva z regionálním tisku:
http://www.vecernikpv.cz/rozhovory/27-mym-pranim-je-oducit-kazdou-hodinu-tak-aby-byla-pro-studenty-zazitkem-k-pamatovani

Video:
http://www.zzip.cz/?loadsec=pik&loadfile=154

Nahoru

Talent Olomouckého kraje

2017
Naše škola získala dvě ocenění Talent Olomouckého kraje 
17. října 2017 převzal Filip Bašný (4.TM) ocenění Talent Olomouckého kraje za 1. místo v humanitní kategorii středních škol. Po loňském 2. místě získal nejvyšší ocenění za vynikající výsledky v olympiádě z německého jazyka. Naše škola byla zároveň oceněna jako nejlepší v humanitní kategorii za péči o talentované studenty a jejich podporu v soutěžích a olympiádách. Filipovi gratulujeme a my si ocenění velmi vážíme.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky
http://pvnovinky.cz/sospo/40911-filip-basny-ze-sospo-je-talentem-olomouckeho-kraje
Prostějovský deník
https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/sospo-ziskalo-oceneni-talent-olomouckeho-kraje-20171018.html

2016
Anna Slováková a Filip Bašný získali ocenění Talent Olomouckého kraje
V úterý 18. října 2016 proběhlo v Olomouci slavnostní ocenění žáků a studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských či celostátních soutěžích a olympiádách. Naše škola nominovala do 12. ročníku Talentu Olomouckého kraje Annu Slovákovou ze 3.ES a Filipa Bašného ze 3.TM. Oba uspěli. Anna Slováková získala 1. místo ve sportovní kategorii (za 1. místo na Mistrovství Evropy do 16 let jednotlivců v Moskvě a za 1. místo na Mistrovství světa družstev Junior Fed cup v Madridu). Filip Bašný získal 2. místo v humanitní kategorii za vynikající výsledky v soutěžích v německém jazyce (1. místo v ústředním kole soutěže v německém jazyce).

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sospo/34978-sospo-ma-dva-talenty-olomouckeho-kraje
Prostějovský Večerník:
http://www.vecernikpv.cz/spolecnost/16773-sospo-ma-dva-talenty-olomouckeho-kraje
http://www.vecernikpv.cz/rozhovory/17271-na-sospo-studtuji-talenti-olomouckeho-kraje-anna-slovakova-a-filip-basny


Nahoru

Oslavili jsme 20. výročí založení školy

Před dvaceti lety začal příběh, který spojil osudy desítek učitelů a stovek studentů. Příběh s názvem Střední odborná škola podnikání a obchodu. Jeho dvacetiletý průběh si mohli znovu prožít účastníci oslav, které se konaly 17. prosince 2014 v Městském divadle a v Národním domě.

Všechno začalo v roce 1994, kdy naše společnost vznikla pod názvem Soukromá střední podnikatelská škola obchodu a služeb. Za dobu dvacetileté existence jsme se několikrát stěhovali, nejdříve do budovy na Palackého ulici, poté na Husovo náměstí a v roce 2009 do Rejskovy ulice. Velmi netradičně byl pojat program připravený našimi studenty. Ústřední postavou byla paní Jonášová, uklízečka pamatující 20 let existence školy. Při vzpomínání nad rozsypanými fotografiemi popisovala studentům, co vše škola za uplynulé období zažila. Dějovou osu doplňovaly ukázky průvodcovské činnosti se scénkami, připomínající významné prostějovské rodáky – Matěje Rejska, Jiřího Wolkera a Otto Wichterleho. První část svátečního večera doplnily taneční a hudební vystoupení. Součástí oslav bylo divadelní představení Legenda Z +H, v němž herci z Listování představili dobrodružství, které před desítkami let prožili cestovatelé Zikmund a Hanzelka. Připravený program doplňovala i vernisáž fotografií studentů 4. ročníků „SOŠPO mýma očima“. Oslavy proběhly díky sponzorům, společnostem Doma Morava holding a DOMA-R. Na náklady spojené s pronájmem divadla a spolkových prostor Národního domu přispěl i  Magistrát statutárního města Prostějova.

Jak šel čas na naší škole...

Speciální příloha Prostějovského Večerníku 12/2014

Videa - odkazy:

Nahoru