Profesní kvalifikace

Národní soustava kvalifikací
Podstata profesních kvalifikací
Zapojení školy do tvorby profesních kvalifikací
Odkazy na webové stránky týkající se profesních kvalifikací
Informace ke zkouškám
      Charakteristika zkoušky
      Průběh zkoušky
      Osvědčení
      Přihlášení ke zkoušce

Zkouška Specialista marketingu 66-021-N
Zkouška Průvodce cestovního ruchu 65-021-N


Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Národní soustava kvalifikací definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé. Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, v něm má nebo v průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje nejen identifikaci, třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich uznávání a certifikaci. NSK nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy, ale snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání. NSK zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.
Na vzniku a rozvoji NSK se aktivně podílejí zaměstnavatelé zejména prostřednictvím sektorových rad.
NSK, její struktura, způsob vytváření a schvalování, i procesy jejího využívání jsou stanoveny na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Národní soustava kvalifikací je vytvářena v duchu zcela nové filozofie vzdělávání – jde o výsledek, nikoliv cestu, která k němu vede. Hlavní je prokázání osvojených kompetencí a ne způsob jejich získání!

Nahoru

Podstata profesních kvalifikací

V České republice funguje Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popisuje jednotlivé kvalifikace tak, aby byly srozumitelné pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání.

Profesní kvalifikace je vhodná pro
1) zájemce, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtěli by si doplnit vzdělání,
2) zájemce, kteří mají řadu různých znalostí a dovedností, ale nemají o nich žádný doklad,
3) zájemce, kteří si potřebují rozšířit odbornost a získat kvalifikační doklad na vyšší úrovni

Prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů jsou v Národní soustavě kvalifikací popsány nejenom úplné kvalifikace, které člověk obvykle získá ve škole, ale také kvalifikace profesní, které jsou částí určitého povolání (např. průvodce cestovního ruchu).

Národní soustava kvalifikací se vytváří na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Díky existenci standardů je možné, aby se nechali přezkoušet a získali certifikát o svém vzdělání.
Existenci NSK stanovuje zákon č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Podstatou zkoušky před tzv. autorizovanou osobou je ověření, zda si zájemce osvojil danou odbornost (kvalifikaci) vymezenou kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace.
 
Nahoru

Zapojení školy do tvorby profesních kvalifikací

Sektorová rada je sdružení významných reprezentantů zaměstnavatelů, profesních organizací, vzdělavatelů a dalších odborníků v oblasti lidských zdrojů v daném sektoru či odvětví, se záměrem stát se mluvčím a nástrojem zaměstnavatelů při prosazování zájmů sektoru této oblasti, ve vztahu ke státní správě a vzdělávacím institucím.

Hlavní role sektorové rady
• monitorování trhu práce a identifikování jeho vývojových trendů a změn
• deklarování potřeb sektoru zejména ve sféře rozvoje lidských zdrojů
• aktivní podpora vzdělávání a rozvoje odborných dovedností v sektoru
• komunikace se státními a vzdělávacími institucemi v zájmu prosazování potřeb sektoru práce na systémech NSP a NSK (Národní soustava kvalifikací) a na tvorbě a realizaci sektorových dohod

Prostřednictvím zřizovatele školy byla také naše škola zapojena do práce sektorové rady Obchod a marketing– pracovní skupiny Přímý prodej (B-2-C), zprostředkování. Pracovní skupinu tvořili Ing. Lubomír Kovářík a Ing. Eduard Hanych za DOMA Morava holding a.s. Olomouci, Ing. Marek Moudrý a Mgr. Silvie Šteigerlová za SOŠ podnikání a obchodu spol. s r.o. Prostějov.
Programem pracovní skupiny bylo vytvoření typových pozic k pracovní jednotce Obchodník.
Jednalo se o následující typové pozice:
Manažer marketingu
Marketingový specialista
Obchodní cestující
Obchodní zástupce
Obchodník s realitami
V roce 2012 také pracovní skupina zpracovala hodnotící a kvalifikační standardy profesních kvalifikací (kritéria a způsoby hodnocení, organizační a metodické pokyny pro realizaci kvalifikačních zkoušek):
Marketingový specialista
Obchodní cestující
Obchodní zástupce.

V současnosti byl dokončen proces ověřování a schvalování těchto profesních kvalifikací. Od roku 2014 tak byly do Národní soustavy kvalifikací zapsány tyto profesní kvalifikace:
Marketingový specialista
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1070-Specialista_marketingu
Obchodní cestující
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1067-Obchodni_cestujici
Obchodní zástupce
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1068-Obchodni_zastupce
 

Nahoru

Odkazy na webové stránky týkající se profesních kvalifikacíhttp://www.narodni-kvalifikace.cz/

http://www.nuov.cz/narodni-soustava-kvalifikaci-1

http://www.nuov.cz/nsk2
 
Nahoru

Informace ke zkouškám

Charakteristika zkoušky
Podstatou zkoušky před tzv. autorizovanou osobou je ověření, zda si zájemce osvojil danou odbornost (kvalifikaci) vymezenou kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace. Ověření probíhá formou zkoušky podle hodnotícího standardu této profesní kvalifikace.
O zkoušku může požádat každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou. Zkoušku lze konat pouze tehdy, byl-li pro danou profesní kvalifikaci schválen kvalifikační i hodnotící standard a byla-li pro danou profesní kvalifikaci udělena autorizace alespoň jedné osobě.
Kvalifikační standart
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=31&id=440
 
Nahoru

Průběh zkoušky
Zkouška probíhá před zástupci autorizované osoby, což je naše škola. Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svou totožnost průkazem totožnosti, dosažení alespoň základů vzdělání a u profesních kvalifikací, u nichž je to určeno Národní soustavou kvalifikací, předložit rovněž potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti. Pokud uchazeč průkaz nebo potvrzení nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn. Zkouška je veřejná. Neveřejná může být praktická část zkoušky pouze tehdy, je-li to nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
Zkoušející je povinen dbát na to, aby zkouška probíhala podle příslušného hodnotícího standardu, aby hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem.
Konkrétní podmínky a okolnosti, za nichž se bude zkouška konat, např. doba přípravy na zkoušku, celkový čas zkoušky, forma zkoušky nebo jejích částí jsou uvedeny v hodnotícím standardu příslušné profesní kvalifikace.
V průběhu zkoušky musí uchazeč prokázat všechny znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro výkon dané profesní kvalifikace. Zkouška je zejména praktická, může být také ústní, písemná nebo kombinovaná.
Uchazeč u zkoušky uspěje, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem. Zkoušející oznámí výsledek zkoušky písemným sdělením předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky. V této lhůtě také předá úspěšnému uchazeči osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Zkouškou uchazeč prokáže, že ovládá všechny znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profesní kvalifikace v plném rozsahu. Konkrétní popis všeho, co musí uchazeč u zkoušky umět, je zveřejněn v hodnotícím standardu příslušné profesní kvalifikace, který je dostupný na webové adrese www.narodni-kvalifikace.cz. Navíc je ve standardu uveden i způsob, jakým se budou profesní znalosti a dovednosti prověřovat (prakticky, ústně nebo písemně), v jakých podmínkách bude zkouška probíhat, zda půjde o zkoušku před jednou autorizovanou osobou nebo před zkušební komisí, jak bude zkouška dlouhá, jaká bude výše úhrady za zkoušku a seznam autorizovaných osob. Uchazeč tedy z hodnotícího standardu získá ucelenou představu nejenom o požadovaném okruhu znalosti a dovedností, ale i o všech podmínkách a okolnostech, za nichž bude zkouška probíhat.
 
Nahoru

Osvědčení
Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je osvědčení o získání profesní kvalifikace. Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský či řidičský průkaz nebo rodný list. Jako takové má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

- tiskopis osvědčení ukázka

Pokud jde o uznávání odborných kvalifikací v zahraničí (tj. profesní uznávání pro výkon regulované činnosti v zahraničí) jsou posuzovány znalosti a schopnosti konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosti mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jiným dokladem.
Pokud jde o uznání kvalifikace pro výkon neregulovaného povolání, nemá osvědčení o získání profesní kvalifikace specifický režim, je tedy na posouzení konkrétního zaměstnavatele, zda doklad uzná.
V současné době je vytvářen Evropský rámec kvalifikací (European Qualification Framework – EQF), který mobilitu v rámci EU usnadní, neboť stanoví převodník mezi kvalifikačními soustavami členských států EU. NSK je vytvářena s ohledem na EQF a profesní kvalifikace jsou již k úrovním EQF přiřazovány.
 
Nahoru

Přihlášení ke zkoušce
Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce (odkaz na formulář) a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku. Žadatel zašle či osobně doručí přihlášku ke zkoušce autorizované osobě, která je uvedena v Národní soustavě kvalifikací – Rejskova 4, 796 01 Prostějov. Autorizovaná osoba zašle žadateli do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Zkouška se tedy může konat nejdříve za 21 dnů, které uplynou ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce (žadatel však může požádat o dřívější termín). Pokud žadateli nevyhovuje termín navržený autorizovanou osobou, stanoví autorizovaná osoba po dohodě termín nový, nejpozději však do 6 týdnů od doručení pozvánky.
Poplatek za provedení zkoušky musí být autorizované osobě uhrazen nejpozději 7 dnů před dnem konání zkoušky, pokud se ovšem uchazeč s autorizovanou osobou nedohodnou jinak.

Přihláška ke zkoušce - Specialista marketingu (DOC)
Přihláška ke zkoušce - Průvodce cestovního ruchu (DOC)
 
Nahoru