Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Profesní kvalifikace - Průvodce cestovního ruchu

Profesní kvalifikace

Zkouška Průvodce cestovního ruchu 65-021-N

Cena zkoušky
Termíny zkoušky
Informace pro zájemce
Přípravný kurz
Autorizovaní zástupci
Zkouška v otázkách a odpovědích
Realizované zkoušky
FOTOGALERIE
    - zkoušky červen 2016
    - zkoušky červen 2015

    - zkoušky únor 2015

    - zkoušky červen 2014

    - zkoušky červen 2013
    - zkoušky červen 2012 (SOŠPO)
    - zkoušky červen 2012 (AHOL Ostrava)
    - zkoušky podzim 2011


Přihláška ke zkoušce - Průvodce cestovního ruchu (DOC)

Cena zkoušky

Rok 2018 S jazykovými kompetencemi Bez jazykových kompetencích
Absolventi školy 2850,- Kč 2100,- Kč
Veřejnost 3850,- Kč * 2900,- Kč
Účastníci přípravného kurzu 500,- Kč 500,- Kč

*) v případě individuálního zkoušení v počtu do 3 uchazečů se cena navyšuje (cenu oznámí zkušební centrum)

Nahoru

Termíny zkoušky

 

Termín zkoušky

Přihláška

Průvodce
cestovního ruchu
(65-021-N)

25. - 29. května 2018
nebo dle zájmu
uchazečů o zkoušku

do 20. dubna 2018

 Nahoru

Informace pro zájemce
Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá uchazeči zpracování písemné práce (itinerář, prezentace apod.), jejíž obsah vychází z kompetencí a kritérií hodnotícího standardu. Na její zpracování musí mít uchazeč alespoň 2 týdny. Dále stanoví místo konání zkoušky (včetně praktické zkoušky) a které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat. Uchazeč ve stanoveném termínu sdělí cizí jazyk (cizí jazyky), ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost, tj. 3 poslední uvedené kompetence (ústní komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; písemná komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; informovanost o reáliích dané jazykové oblasti).

Zkouška Průvodce cestovního ruchu se skládá z následujících částí:
1. Písemná část
2. Ústní a praktická část zkoušky
3. Samostatná část zkoušky
4. jazykové kompetence
- s podrobnější strukturou zkoušky jsou uchazeči o zkoušku písemně seznámeni s dostatečným časovým předstihem

Zkouška z cizího jazyka: v případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této profesní kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč ji nemusí konat. Zkouškou stupně B2 je například státní jazyková zkouška, FCE nebo tzv. nová maturita vyššího stupně.
Celková délka trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a přípravu) je 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).
Zkouška z jazykových kompetencí se koná samostatně a je v rozsahu 3 hodiny pro každý ověřovaný cizí jazyk.

Nahoru

Přípravný kurz

  Přípravný kurz Charakteristika

Průvodce
cestovního ruchu
(65-021-N)

konkrétní termín bude vyhlášen dle zájmu uchazečů

 2x pátek   14.00 – 18.00 hod.
 2x sobota 14.00 – 18.00 hod.

Zájemcům o zkoušku Průvodce cestovního ruchu je určen přípravný kurz. Obsahová náplň kurzu vede ke složení kvalifikační zkoušky. Rozsah kurzu je 20 hodin výuky a praktických cvičení (1 hodina = 45 minut).

Cena kurzu je 5.500,- Kč.

Nahoru

Autorizovaní zástupci
Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 18757/2011-94 ze dne 16. 6. 2011 byla naší škole udělena autorizace pro profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu. Realizaci zkoušky mohou provádět tito autorizovaní zástupci:

Mgr. Jitka Kučerová
(oprávněná zjišťovat jazykové kompetence v německém jazyce)
Mgr. Zuzana Kočová
(oprávněná zjišťovat jazykové kompetence v anglickém a italském jazyce)

Nahoru

Zkouška v otázkách a odpovědích
Kdo mě bude zkoušet?
Zkoušejícím jsou autorizovaní zástupci, pro naši školu to jsou Mgr. Jitka Kučerová, Mgr. Zuzana Kočová a Mgr. Pavla Tollerianová.

Jak dlouho trvá zkouška?
Zkouška bez jazykových kompetencí trvá 5 hodin. Skládá se s písemné části, ústní a praktické. Zkouška z jazykové způsobilosti (anglický jazyk, německý jazyk, italský jazyk, ruský jazyk) je v rozsahu 3 hodin. Netýká se však uchazečů, kteří doloží znalost jazyka minimálně na úrovní B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Do kdy obdržím osvědčení o zkoušce?
Uchazeč u zkoušky uspěje, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem. Zkoušející oznámí výsledek zkoušky písemným sdělením předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky. V této lhůtě také předá úspěšnému uchazeči osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Jaké doklady potřebuji ke zkoušce?
Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem a dosažení maturitního vzdělání. Dále musí doložit doklad jazykového vzdělání na úrovní B2 – úředně ověřený.

Nahoru

Realizované zkoušky
V říjnu 2011 proběhly první průvodcovské zkoušky, kterých se zúčastnilo 6 přihlášených zájemců – absolventů naší školy. Všichni účastníci tuto zkoušku úspěšně složili.

V červnu 2012 proběhly druhé zkoušky profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu, kterých se opět zúčastnilo 5 absolventek vzdělávacího programu se zaměřením na cestovní ruch. Všechny účastnice zkoušku úspěšně složily.

Škola také v červnu 2012 realizovala průvodcovské zkoušky pro AHOL - Střední školu gastronomie, turismu a lázeňství v Ostravě. Naše škola vyhrála výběrové řízení na realizaci zkoušek v rámci projektu „Vytváření vzdělávacích programů v souladu s Národní soustavou kvalifikací a jejich pilotní ověřování.“ Ke kvalifikační zkoušce se dostavilo 13 uchazečů ze 14 přihlášených. Kvalifikační zkoušky úspěšně absolvovalo 12 účastníků.

V roce 2013 kvalifikační zkoušky úspěšně absolvovalo všech 10 přihlášených studentů maturitního ročníku. V průběhu zkoušek byla splněna všechna kritéria odborné způsobilosti kvalifikačního standardu Průvodce cestovního ruchu a účastníci obdrželi vysvědčení o profesní kvalifikaci.

V květnu 2014 proběhly již páté průvodcovské zkoušky organizované naší školou. Zúčastnilo se jich 6 studentek 4. ročníku vzdělávacího programu se zaměřením na marketing turismu. Všechny zkoušku úspěšně složily.

V únoru 2015 proběhly zkoušky pro jednu uchazečku z Brna. V průběhu zkoušek byla splněna všechna kritéria odborné způsobilosti kvalifikačního standardu Průvodce cestovního ruchu.

V červnu 2015 proběhly sedmé zkoušky Průvodce cestovního ruchu. Ke zkoušce se přihlásilo 10 zájemců, dostavilo 9 a tito účastníci tuto zkoušku také úspěšně složili.

V roce 2016 zkoušku úspěšně 3 přihlášení zájemci. Všichni účastníci splnili jednotlivá kritéria hodnotícího standardu a obdrželi osvědčení o profesní kvalifikaci.

Nahoru

FOTOGALERIE

- zkoušky červen 2016

Učebna

Nahoru

- zkoušky červen 2015

Učebna

Nahoru

- zkoušky únor 2015

Nahoru

- zkoušky červen 2014

Učebna

Nahoru

- zkoušky červen 2013

Učebna

Nahoru

- zkoušky červen 2012 (SOŠPO)

Učebna

Nahoru

- zkoušky červen 2012 (AHOL Ostrava)

Nahoru

- zkoušky podzim 2011

Učebna

Jazyková učebna

Písárna

Jazyková učebna Počítačová učebna

Nahoru