Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Profesní kvalifikace - Specialista marketingu

Profesní kvalifikace

Zkouška Specialista marketingu 66-021-N

Cena zkoušky
Termíny zkoušky
Informace pro zájemce
Přípravný kurz
Autorizovaní zástupci
Zkouška v otázkách a odpovědích
Realizované zkoušky
FOTOGALERIE
    - zkoušky červen a září 2016
    - zkoušky červen 2015

    - zkoušky březen 2015
  
    - zkoušky červen 2014


 Přihláška ke zkoušce - Specialista marketingu (DOC)

Cena zkoušky

Rok 2018

Cena zkoušky

Absolventi školy 1350,- Kč
Veřejnost 3500,- Kč *
Účastníci přípravného kurzu 500,- Kč

*) v případě individuálního zkoušení v počtu do 3 uchazečů se cena navyšuje (cenu oznámí zkušební centrum)

Nahoru

Termíny zkoušky

 

Termín zkoušky

Přihláška

Specialista marketingu
(66-021-N)

1., 4., 5., června 2018

do 30. dubna 2018

 Nahoru

Informace pro zájemce
Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá uchazeči zpracování písemné práce (dotazník), jejíž obsah vychází z kompetencí a kritérií hodnotícího standardu. Na její zpracování musí mít uchazeč alespoň 4 týdny. Dále stanoví místo konání zkoušky, a které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.
Zkouška Specialista marketingu se skládá z následujících částí:
1. Písemná část zkoušky - test
2. Ústní část zkoušky
3. Samostatná část zkoušky – zpracování dotazníku dle zadání
- s podrobnější strukturou zkoušky a zadáním dotazníku jsou uchazeči o zkoušku písemně seznámeni po obdržení přihlášky ke zkoušce

Nahoru

Přípravný kurz

  Přípravný kurz Charakteristika

Specialista marketingu
(66-021-N)

konkrétní termín bude vyhlášen dle zájmu uchazečů

 4x pátek   15.00 – 18.00 hod.

Zájemcům o zkoušku Specialista marketingu je určen přípravný kurz. Obsahová náplň kurzu vede ke složení kvalifikační zkoušky. Rozsah kurzu je 12 hodin výuky a praktických cvičení (1 hodina = 45 minut). Minimální počet účastníků je pět osob. Kurz může být přizpůsoben časově potřebám uchazečů o zkoušku.

Cena kurzu je 4.500,- Kč.

Nahoru

Autorizovaní zástupci
Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. 18590/14/2031300/465 ze dne 18. 4. 2014 byla naší škole udělena autorizace pro profesní kvalifikaci Specialista marketingu. Realizaci zkoušky může provádět autorizovaný zástupce autorizované osoby:

Ing. Marek Moudrý

Nahoru

Zkouška v otázkách a odpovědích
Kdo mě bude zkoušet?
Zkoušejícím je autorizovaný zástupce, pro naši školu to je Ing. Marek Moudrý.

Jak dlouho trvá zkouška?
Zkouška trvá 1,5 až 2,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Skládá se s písemné, ústní a samostatné části.

Z čeho bude samostatná práce?
Obsah samostatné práce vychází z kompetencí a kritérií hodnotícího standardu. Jedná se o zpracování a prezentaci marketingového dotazníku. Zadání pro zpracování dotazníku obdrží uchazeč nejpozději 4 týdny před konáním zkoušky. Termín odevzdání zpracovaného dotazníku je nejpozději dva pracovní dny před zkouškou. Dotazník musí obsahovat minimálně 10 otevřených a uzavřených otázek. Vyhodnocení dotazníku musí být formou grafů. Dob a prezentace zpracovaného dotazníku je 15 minut.

Co je obsahem testu?
Test ověřuje odborné způsobilosti z následujících oblastí:
- orientace v základech marketingu
- orientace v marketingovém mixu
- orientace v marketingových strategiích
- příprava podkladů pro marketingový výzkum.

Do kdy obdržím osvědčení o zkoušce?
Uchazeč u zkoušky uspěje, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem. Zkoušející oznámí výsledek zkoušky písemným sdělením předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky. V této lhůtě také předá úspěšnému uchazeči osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Jaké doklady potřebuji ke zkoušce?
Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem.

Nahoru

Realizované zkoušky

První zkoušky profesní kvalifikace Specialista marketingu, jejíž strukturu a hodnotící kritéria vytvářela naše škola, byly realizovány v květnu 2014. Přihlásilo se na ni 29 zájemců, z nich se ke zkoušce dostavilo 28. Všichni účastníci splnili jednotlivá kritéria hodnotícího standardu a obdrželi vysvědčení o profesní kvalifikaci.

V březnu 2015 proběhly druhé zkoušky Specialista marketingu organizované naší školou. Zúčastnilo se jich 11 uchazečů z 12 přihlášených. Všichni uchazeči tuto zkoušku úspěšně složili.

V červnu 2015 se zkoušek zúčastnilo 36 uchazečů (přihlášeno bylo 40). Všichni účastníci splnili jednotlivá kritéria hodnotícího standardu a obdrželi osvědčení o profesní kvalifikaci.

V roce 2016 zkoušku úspěšně složilo 28 z 32 přihlášených zájemců. Všichni účastníci splnili jednotlivá kritéria hodnotícího standardu a obdrželi osvědčení o profesní kvalifikaci.

Nahoru

FOTOGALERIE

- zkoušky červen a září 2016

Učebna

Nahoru

- zkoušky červen 2015

Učebna

Nahoru

- zkoušky březen 2015

Učebna

Nahoru

- zkoušky červen 2014

Učebna


Nahoru