Průvodce cestovního ruchu 65-021-N


Zkouška Průvodce cestovního ruchu se skládá z následujících částí:
1. Písemná část
2. Ústní a praktická část zkoušky
3. Samostatná část zkoušky
4. jazykové kompetence
S podrobnější strukturou zkoušky jsou uchazeči o zkoušku písemně seznámeni s dostatečným časovým předstihem.

Přípravný kurz
Zájemcům o zkoušku Specialista marketingu je určen přípravný kurz. Obsahová náplň kurzu vede ke složení profesní zkoušky. Rozsah kurzu je 12 hodin výuky a praktických cvičení (1 hodina = 45 minut). Minimální počet účastníků je pět osob. Kurz může být přizpůsoben časově potřebám uchazečů o zkoušku. Cena kurzu je 4.500,- Kč.

Zkouška z cizího jazyka
V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této profesní kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč ji nemusí konat. Zkouškou stupně B2 je například státní jazyková zkouška, FCE nebo tzv. nová maturita vyššího stupně.

Přípravný kurz
Zájemcům o zkoušku Průvodce cestovního ruchu je určen přípravný kurz. Obsahová náplň kurzu vede ke složení kvalifikační zkoušky. Rozsah kurzu je 20 hodin výuky a praktických cvičení (1 hodina = 45 minut). Cena kurzu je 5.500,- Kč.Autorizovaní zástupci
Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 18757/2011-94 ze dne 16. 6. 2011 byla naší škole udělena autorizace pro profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu. Realizaci zkoušky mohou provádět tito autorizovaní zástupci:
Mgr. Jitka Kučerová
(oprávněná zjišťovat jazykové kompetence v německém jazyce)
Mgr. Zuzana Kočová
(oprávněná zjišťovat jazykové kompetence v anglickém a italském jazyce)Zkouška v otázkách a odpovědích
Kdo mě bude zkoušet?
Zkoušejícím jsou autorizovaní zástupci, pro naši školu to jsou Mgr. Jitka Kučerová a Mgr. Zuzana Kočová.Zkouška v otázkách a odpovědích Kdo mě bude zkoušet?
Zkoušejícím jsou autorizovaní zástupci, pro naši školu to jsou Mgr. Jitka Kučerová a Mgr. Zuzana Kočová.Jak dlouho trvá zkouška?
Zkouška bez jazykových kompetencí trvá 5 hodin. Skládá se s písemné části, ústní a praktické. Zkouška z jazykové způsobilosti (anglický jazyk, německý jazyk, italský jazyk, ruský jazyk) je v rozsahu 3 hodin. Netýká se však uchazečů, kteří doloží znalost jazyka minimálně na úrovní B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.Do kdy obdržím osvědčení o zkoušce?
Uchazeč u zkoušky uspěje, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem. Zkoušející oznámí výsledek zkoušky písemným sdělením předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky. V této lhůtě také předá úspěšnému uchazeči osvědčení o získání profesní kvalifikace.Jaké doklady potřebuji ke zkoušce?
Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem a dosažení maturitního vzdělání. Dále musí doložit doklad jazykového vzdělání na úrovní B2 – úředně ověřený.PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE