Informace k přijímacímu řízení


Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021 bylo umožněno nekonání jednotné přijímací zkoušky.
K tomuto kroku jsme se rozhodli z důvodu ztížených možností vzdělávání žáků již ve druhém pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku, kdy byla opět zavedena distanční výuka z důvodu onemocnění Covid-19.

Omezená osobní účast žáků 9. tříd měla nepochybný dopad na jejich vzdělávání a nebyla také plně realizována výuka podle příslušných rámcových vzdělávacích plánů. V rámci eliminace stresových faktorů u uchazečů o vzdělávání na naší škole jsme pro přijímací zkoušky na naši školu zpracovali vlastní přijímací test z českého jazyka, který ovšem vychází ze struktury didaktického testu společnosti CERMAT. Dlouhodobým problémem v rámci přijímacího řízení jsou špatné výsledky uchazečů z matematiky a na základě faktu, že matematika není povinným maturitním předmětem, jsme ji nahradili testem z anglického jazyka. Anglický jazyk má ve vzdělávání na naší škole velmi důležitou roli, hodinová dotace výuky anglického jazyka činí 5 hodin týdně a žáci jsou také připravování ke složení mezinárodní zkoušky Cambridge exams. Výsledky testu z anglického jazyka budou také sloužit k rozřazení žáků do skupin podle úrovně jejich znalostí.

V rámci přijímacího řízení uchazeči o studium na naši školu nebudou konat jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Jednotná přijímací zkouška je nahrazena školní přijímací zkouškou.

Ředitel školy může rozhodnout do 8. 3. 2021 o nekonání přijímacích zkoušek v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru Ekonomika a podnikání.

Struktura školní přijímací zkoušky
Didaktický test z českého jazyka a literatury (vychází se z testů CERMAT)
Test z anglického jazyka
Motivační dopis
Prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče