Kritéria přijímacího řízení


Kritéria přijímacího řízení vychází z legislativních změn pro letošní rok.

V rámci změn v přijímacím řízení se podávají přihlášky na jednotlivá zaměření samostatně.
Každé zaměření má svou kapacitu, tzn. maximální počet přijatých.
V letošním roce nebude otevřeno zaměření Animátor volného času.Podmínky pro přijetí - přijímací zkoušky

1) Jednotná přijímací zkouška (JPZ)
V rámci přijímacího řízení uchazeči o studium konají jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z českého jazyka a literatury a matematiky.
Podle § 60d odst. 2 školského zákona se hodnocení jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení splnění kritérií příjímacího řízení uchazečem podílí 60 %.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - Cermat (Centrum).
Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Písemný test z matematiky trvá 70 minut.
Centrum vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo, které bude ředitelům škol přístupné v DIPSY. Centrum na základě údajů z přihlášek zpracuje zkušební dokumentaci. Centrum určí 1. března a zpřístupní ředitelům škol v DIPSY místo konání jednotné zkoušky uchazečem v obou termínech, a to vždy pouze ve škole s oborem vzdělání s maturitní zkouškou uvedeným v přihlášce. Na oba termíny může být určena stejná škola; pokud má uchazeč uveden pouze jeden obor vzdělání s maturitní zkouškou, pak je to vždy stejná škola.
Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a lepší výsledek písemného testu z matematiky.

2) Motivační dopis
Motivační dopis odevzdá uchazeč společně s přihláškou ke studiu nejpozději do 20. 2. 2024. V rámci motivačního dopisu žák napíše vlastnoručně text v rozsahu jedné strany A4. V textu uvede důvody volby školy a vybraného vzdělávacího programu. Motivační dopis musí být podepsaný uchazečem. V případě SPU (dysgrafie) může uchazeč napsat motivační dopis na počítači. V tomto případě musí být kopie rozhodnutí Pedagogicko-psychologické poradny součástí motivačního dopisu.

3) Prospěch
Každý uchazeč do 20. 2. 2024 doloží k přihlášce hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, tj. známky za 1. pololetí 9. ročníku a známky za 2. pololetí 8. ročníku nebo odpovídajícího ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia včetně hodnot průměrného prospěchu za každé pololetí.

4) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Diplomy a další skutečnosti - specifikace je v rámci kritérií jednotlivých zaměření (ŠVP)
- dokládá se vložením do DIPSY nebo doručením do školy nejpozději do 30. 3. 2024
Jazykové kurzy a certifikáty
- účast na jazykových kurzech nebo získání jazykového certifikátu
- dokládá se vložením do DIPSY nebo doručením do školy nejpozději do 30. 3. 2024

Kritéria – Mezinárodní obchod a projektové řízení (.pdf) Kritéria – Marketingové komunikace a žurnalistika (.pdf) Kritéria – Sportovní management (.pdf) Kritéria – Marketing turismu a wellness služby(.pdf)