Přihláška na střední školu


Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání. Pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné.

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona: v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé. Pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí.


Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná.

Uchazeč také může podat na naši školu dvě přihlášky, pokaždé však s jiným zaměřením (ŠVP). Na prvním místě uvede preferované zamření a na druhém pak náhradní, pro případ, že kapacita bude u prvního zaměření vyčerpaná.

Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou.

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium řediteli školy, a to nejpozději do 1. 3. 2022. Na přihlášku se uvádí dvě školy, popřípadě jedna škola s různými ŠVP (zaměřeními). Součástí přihlášky u žáků ZŠ je vyplněná 2. strana přihlášky vč. potvrzení školou, kterou uchazeč navštěvuje. Hlásí-li se do přijímacího řízení uchazeč odjinud, může místo vyplněné zadní strany přiložit ověřenou kopii vysvědčení za poslední dva roky. Je-li uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, je součástí přihlášky také doporučení školského poradenského zařízení, které je nezbytné pro úpravy přijímacího řízení. Potvrzení od lékaře není nutné.

Specifikace pro Sportovní management

Specifický je postup při určení termínu pro účast na jednotné zkoušce uchazeče, který se hlásí na gymnázium se sportovní přípravou (GSP). V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu do oboru/oborů GSP, bude jednotnou zkoušku konat v škole/školách s oborem GSP podle § 11 vyhlášky (postupuje se dle pořadí škol uvedených v přihlášce s modrým podtiskem). Pořadí škol (oborů GSP) uvedených uchazečem v přihlášce určuje, kde (ve které škole) a kdy (v 1. nebo v 2. termínu vyhlášeném MŠMT) se uchazeč účastní jednotné zkoušky podle § 60c odst. 1 a § 62 odst. 1 školského zákona, a to i v případech, kdy nevykonal talentovou zkoušku do oboru GSP úspěšně.

Pokud uchazeč podá v termínu do 1. listopadu přihlášku s modrým podtiskem jen na jednu školu s oborem GSP a následně podá v termínu do 1. března přihlášku na dva obory s MZ bez talentové zkoušky, bude konat jednotnou zkoušku jednou ve škole s oborem GSP a podruhé ve škole s oborem bez talentové zkoušky, a to v tom pořadí, ve kterém nekoná zkoušku na obor GSP (a vyznačí to u příslušné školy např. v přihlášce s růžovým podtiskem). Pokud podá v termínu do 1. března přihlášku jen na jeden obor s MZ bez talentové zkoušky, koná jednotnou zkoušku v jiném termínu (pořadí), než ji koná v termínu (pořadí) do oboru GSP.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU -VZOR
Přihláška
Základní údaje o škole