PROFESNÍ KVALIFIKACE


Naše škola je autorizovanou osobou v poskytování následujících profesních kvalifikací
Specialista marketingu 66-021-N
Průvodce cestovního ruchu 65-021-N

Profesní kvalifikaci definuje zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání. Zkouška z profesní kvalifikace je pak ověření znalostí a dovedností lidí, zda dané činnosti v rámci povolání ovládají a jsou způsobilí je vykonávat. Na základě zkoušky je vystaven státem uznaný certifikát.

Jak získat profesní kvalifikaci?
1. Vyberte si požadovanou kvalifikaci.
2. Seznamte se s požadavky ke zkoušce – tzv. Kvalifikační standardy, které najdete na webové stránce NSK Národní soustavy kvalifikací na www.narodni-kvalifikace.cz
3. Seznamte se se způsobem ověřovaní požadovaných znalostí a dovedností - tzv. Hodnotící standardy najdete na www.narodni-kvalifikace.cz
4. Zjistěte si termíny zkoušek nebo se na ně dotažte.
5. Máte-li o zkoušku zájem a dosahujete požadovaných znalostí, zašlete na naši školu Přihlášku ke zkoušce z profesní kvalifikace.
6. V případě, že požadované znalosti nemáte, můžete využít přípravného kurzu. Bližší informace Vám rádi poskytneme.
7. Po obdržení přihlášky Vás budeme kontaktovat a poskytneme Vám další potřebné informace.

Průběh zkoušky
Zkouška probíhá před zástupci autorizované osoby. Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen se prokázat průkazem totožnosti, dosažením alespoň základů vzdělání. Pokud uchazeč průkaz nebo potvrzení nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn. Zkoušející je povinen dbát na to, aby zkouška probíhala podle příslušného hodnotícího standardu, aby hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem. Konkrétní podmínky a okolnosti, za nichž se bude zkouška konat, např. doba přípravy na zkoušku, celkový čas zkoušky, forma zkoušky nebo jejích částí, jsou uvedeny v hodnotícím standardu příslušné profesní kvalifikace. V průběhu zkoušky musí uchazeč prokázat všechny znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro výkon dané profesní kvalifikace. Zkouška je zejména praktická, může být také ústní, písemná nebo kombinovaná. Uchazeč u zkoušky uspěje, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem. Zkoušející oznámí výsledek zkoušky písemným sdělením předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky. V této lhůtě také předá úspěšnému uchazeči osvědčení o získání profesní kvalifikace. Zkouškou uchazeč prokáže, že ovládá všechny znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profesní kvalifikace v plném rozsahu.

Osvědčení
Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je osvědčení o získání profesní kvalifikace. Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně jako např. vysvědčení nebo diplomy o absolutoriu. Jako takové má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

Přihlášení ke zkoušce
Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku. Žadatel zašle či osobně doručí přihlášku ke zkoušce. Autorizovaná osoba zašle žadateli do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Zkouška se tedy může konat nejdříve za 21 dnů, které uplynou ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce (žadatel však může požádat o dřívější termín). Pokud žadateli nevyhovuje termín navržený autorizovanou osobou, stanoví autorizovaná osoba po dohodě termín nový, nejpozději však do 6 týdnů od doručení pozvánky. Poplatek za provedení zkoušky musí být autorizované osobě uhrazen nejpozději 7 dnů před dnem konání zkoušky, pokud se ovšem uchazeč s autorizovanou osobou nedohodnou jinak.

TERMÍNY ZKOUŠEK