Specialista marketingu 66-021-N


Zkouška Specialista marketingu se skládá z následujících částí:
1. Písemná část zkoušky - test
2. Ústní část zkoušky
3. Samostatná část zkoušky – zpracování dotazníku dle zadání
S podrobnější strukturou zkoušky a zadáním dotazníku jsou uchazeči o zkoušku písemně seznámeni po obdržení přihlášky ke zkoušce.

Přípravný kurz
Zájemcům o zkoušku Specialista marketingu je určen přípravný kurz. Obsahová náplň kurzu vede ke složení profesní zkoušky. Rozsah kurzu je 12 hodin výuky a praktických cvičení (1 hodina = 45 minut). Minimální počet účastníků je pět osob. Kurz může být přizpůsoben časově potřebám uchazečů o zkoušku. Cena kurzu je 4.500,- Kč.

Autorizovaní zástupci
Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. 18590/14/2031300/465 ze dne 18. 4. 2014 byla naší škole udělena autorizace pro profesní kvalifikaci Specialista marketingu. Realizaci zkoušky může provádět autorizovaný zástupce autorizované osoby: Ing. Marek Moudrý

Zkouška v otázkách a odpovědích
Kdo mě bude zkoušet?
Zkoušejícím je autorizovaný zástupce, pro naši školu to je Ing. Marek Moudrý.

Jak dlouho trvá zkouška?
Zkouška trvá 1,5 až 2,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Skládá se s písemné, ústní a samostatné části.

Z čeho bude samostatná práce?
Obsah samostatné práce vychází z kompetencí a kritérií hodnotícího standardu. Jedná se o zpracování a prezentaci marketingového dotazníku. Zadání pro zpracování dotazníku obdrží uchazeč nejpozději 4 týdny před konáním zkoušky. Termín odevzdání zpracovaného dotazníku je nejpozději dva pracovní dny před zkouškou. Dotazník musí obsahovat minimálně 10 otevřených a uzavřených otázek. Vyhodnocení dotazníku musí být formou grafů. Dob a prezentace zpracovaného dotazníku je 15 minut.

Co je obsahem testu?
Test ověřuje odborné způsobilosti z následujících oblastí:
- orientace v základech marketingu
- orientace v marketingovém mixu
- orientace v marketingových strategiích
- příprava podkladů pro marketingový výzkum.

Do kdy obdržím osvědčení o zkoušce?
Uchazeč u zkoušky uspěje, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem. Zkoušející oznámí výsledek zkoušky písemným sdělením předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky. V této lhůtě také předá úspěšnému uchazeči osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Jaké doklady potřebuji ke zkoušce?
Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem.

PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE