Vnější vazby


Vzájemná komunikace s rodiči je rozvíjena prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních dnů a informačního systému Bakaláři. Tento program využíváme k elektronickému vedení dokumentace a školské matriky již od r. 2005. V rámci zefektivnění komunikace mezi školou, studenty a rodiči funguje ve škole webová aplikace programu Bakaláři, která je umístěna na internetových stránkách školy. Zmíněný komunikační systém umožňuje rodičům pružně reagovat na zhoršený prospěch či školní docházku jejich dětí. Individuální schůzky učitelů s rodiči jsou samozřejmostí. Žáci a učitelé školy prezentují výsledky své práce před veřejností v rámci Dnů otevřených dveří, prostřednictvím článků v regionálním tisku, na webu a facebooku školy. Škola pořádá různé akce, exkurze, přednášky, besedy a spolupracuje s řadou vzdělávacích institucí, se ziskovými a neziskovými organizacemi. V rámci odborné praxe jsou partnery školy I potencionální zaměstnavatelé regionu.