Školní poradenské pracoviště

Mgr. Tereza Konečná

vedoucí Školního poradenského pracoviště, výchovná poradkyně, školní kariérový poradce

konecna@sospo.eu , 583 363 045

Konzultační hodiny:
- středa 8.00 - 12.00 hod.
- pátek 8.00 - 12.00 hod.
- po až pá 9.40 – 10.00 hod. (rychlá konzultace)
- v jiný termín po předchozí domluvě

Ing. Jitka Němcová

koordinátor práce s talentovanými žáky

zastupkyne@sospo.eu , 583 363 044

Konzultační hodiny:
- středa 12.45 - 13.15 hod.
- čtvrtek 8.00 - 13.35 hod.
- pátek 8.00 - 10.00 hod.
- po až pátek 9.40 - 10.00 hod. (rychlá konzultace)
- v jiný termín po předchozí domluvě

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Školní poradenské pracoviště se řídí vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (197/2016 sb.). Úkolem školního poradenského pracoviště je zajišťovat žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy včasnou poradenskou a konzultační pomoc v záležitostech výchovných i vzdělávacích. Škola vede o poskytovaných poradenských službách příslušnou dokumentaci. Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích jsou ochraňována v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poradenští pracovníci školy jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Každý z poradenských pracovníků školy má stanoveny konzultační hodiny pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů.