Covid-19Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na školní přijímací zkoušce je:
1) negativní test
2) absence příznaků onemocnění COVID-19

Osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce se uchazeči umožní, pouze pokud nemá příznaky onemocnění Covid-19 a doloží při prezenci před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného na základní škole.

Testování na základních školách
Testování na onemocnění Covid-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit základní škola ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně.
Příslušná základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek
Doklad o provedeném testu lze nahradit:
a) dokladem o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním testu vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Bližší informace jsou v Úřední desce v dokumentu Ochrana zdraví/testování – duben 2021 (MŠMT).