PRO UCHAZEČE


Proč studovat na naší škole?
Ojedinělé a atraktivní vzdělávací programy.
Zajištění profilové výuky odborníky z praxe.
Webový výukový portál (e-učebnice).
Elektronická komunikace s rodiči a studenty (docházka a klasifikace na internetu).
Získání dodatku (v češtině a angličtině) k maturitnímu vysvědčení – tzv. Europass.
Příprava ke složení zkoušky Průvodce cest. ruchu na úrovni vyššího odb. vzdělání u ŠVP Řízení služeb a marketing turismu.
Osobní přístup učitelů k žákům a pozitivní školní klima.
Intenzivní výuka dvou cizích jazyků.
Hodinová dotace maturitního cizího jazyka až 7 hodin týdně.
Možnost volby druhého cizího jazyka - angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a francouzštiny.
Příprava ke složení mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge Exam.
Výuka anglického jazyka podle učebnic a výukových materiálů University of Cambridge.
Snížené prospěchové školné.
Sociální stipendium.
Bezplatné zapůjčení vybraných učebnic.
Finanční příspěvky na lyžařský výcvik, vybrané zahraniční poznávací zájezdy a exkurze.
Plná úhrada adaptačního kurzu.
Získání vybrané základní trenérské licence u ŠVP Sportovní management.
Příprava ke složení zkoušky Průvodce cestovního ruchu na úrovni vyššího odb. vzdělání u ŠVP Řízení služeb a marketing turismu.
Praxe v tištěných a elektronických médiích u ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika.
Studijní cesta do sídla Evropského parlamentu u ŠVP Mezinárodní vztahy a projektové řízení.

Termíny jednotné přijímací zkoušky
12. 4. 2019 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů
15. 4. 2019 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů

13. 5. 2019 – 1. náhradní termín
14. 5. 2019 – 2. náhradní termín

Termín zkoušky je určen pořadím dané školy na přihlášce (první termín je pro první školu, druhý pro druhou). Náhradní termín je určen pro žáky, kteří se nemohou dostavit ke konání přijímací zkoušky v řádném termínu (např. z důvodů nemoci). Náhradní termín stanovuje ředitel školy ze zdravotních důvodů a na základě písemné omluvy. K přijímací zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku. Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webových stránkách, na vývěsce ve škole).

Struktura jednotné přijímací zkoušky
Test z českého jazyka a matematiky.
Obsah testů byl v roce 2018 souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. Testy obsahovaly asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení. U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut. Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.
Pro žáky se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) mohl ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů.

Školné Více informací o školném

Přihláška na střední školu
Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium řediteli školy, a to nejpozději do 1. 3. 2019. Na přihlášku se uvádí 2 školy, popřípadě jedna škola s různými ŠVP (zaměřeními). Součástí přihlášky u žáků ZŠ je vyplněná 2. strana přihlášky vč. potvrzení školou, kterou uchazeč navštěvuje. Hlásí-li se do přijímacího řízení uchazeč odjinud, může místo vyplněné zadní strany přiložit ověřenou kopii vysvědčení za poslední dva roky. Je-li uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, je součástí přihlášky také doporučení školského poradenského zařízení, které je nezbytné pro úpravy přijímacího řízení. Potvrzení od lékaře není nutné.
Přihláška

Stravování a ubytování Více informací o stravování a ubytování

Informace k přijímacímu řízení
Na základě platné legislativy se bude při hodnocení výsledků přijímacího řízení ke vzdělávání na naší škole postupovat podle následujících částí:
1) výsledky jednotné přijímací zkoušky
- tato zkouška se skládá z českého jazyka a literatury a z matematiky
- koná se pouze v 1. kole přijímacího řízení
- termíny stanovuje MŠMT
- každý uchazeč může tuto zkoušku konat dvakrát (v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí a ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí)
- uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu
2) hodnocení na vysvědčení na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy
3) hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče. Kritéria přijímacího řízení 2019