Struktura školní přijímací zkoušky


1) Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Struktura testu odpovídá testům CERMAT. Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Zpráva s doporučením musí být přiložena k přihlášce.

2) Test z anglického jazyka trvá 45 minut a odpovídá rozřazovacím testům Cambridge exams. Výsledky testu budou zároveň sloužit k rozřazení žáků do jednotlivých skupin podle úrovně znalosti jazyka. Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Zpráva s doporučením musí být přiložena k přihlášce.

V případě, že bude v termínu školní přijímací zkoušky omezeno prezenční konání přijímacích zkoušek, proběhnou testy distanční (on-line) formou.

3) Motivační dopis odevzdá uchazeč společně s přihláškou ke studiu. V rámci motivačního dopisu žák napíše vlastnoručně text v rozsahu jedné strany A4. V textu uvede důvody volby školy a vybraného vzdělávacího programu. Motivační dopis musí být podepsaný uchazečem. V případě SPU (dysgrafie) může uchazeč napsat motivační dopis na počítači. Vytištěný a podepsaný motivační dopis pak pevně spojí s kopií rozhodnutí Pedagogicko-psychologické poradny.

4) Prospěch se dokládá na přihlášce ke studiu potvrzené základní školou. V případě, že uchazeč neodevzdá potvrzenou přihlášku ke studiu, musí s přihláškou doložit úředně ověřené kopie vysvědčení za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku.

5) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:
- účast v olympiádách a soutěžích za 7. - 9. ročník (započítávají se aktivity, které mají vazbu na vzdělávací programy na naší škole),
- účast na jazykových kurzech nebo získání jazykového certifikátu,
- u ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika literární činnost a publikace v tisku,
- u ŠVP Sportovní management aktivní činnost ve sportovních klubech a jiné sportovní aktivity.